Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

For å skape et bærekraftig samfunn, har verdens ledere forpliktet seg til å innfri 17 globale mål innen 2030. Målene dekker et bredt spekter av områder, både sosiale og miljørelaterte. For å nå dem, kreves det et samarbeid mellom både det sivile samfunn, politikere, forskere og næringsliv. Humana omsorg og assistanse vil bidra aktivt innenfor de resultatområdene som virksomheten kan påvirke.

I løpet av 2017 etablerte Humana i Sverige en referansegruppe for å kartlegge virksomhetens arbeid når det gjelder bærekraftig satsning. Gruppens arbeid hadde til hensikt å forbedre aktuelle regelverk og aktiviteter, for på den måten å legge grunnlaget for konsernets videre arbeid innenfor området. Arbeidet ble fortløpende forankret hos konsernledelsen og styret.

Som et ledd i arbeidet, ble virksomheten koblet til de globale målene for bærekraft. Nedenfor følger en gjennomgang av de målene som ble vurdert å være de mest relevante, og en beskrivelse av hvordan Humana omsorg og assistanse sitt arbeid bidrar til oppfyllelse. På den andre siden vises et utdrag av konsernets aktiviteter. Humana omsorg og assistanse kommer til å rapportere fremskritt og initiativ suksessivt innenfor de respektive målområdene.

God helse

Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.

Vårt arbeid

Likestilling

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Vårt arbeid

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Vårt arbeid

Mindre ulikhet

Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

Vårt arbeid

Ansvarlig forbruk og produksjon

Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

Vårt arbeid