Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt regionledere

Mer kontaktinformasjon

Vanlige spørsmål og svar

Når dere vurderer å bli et fosterhjem, dukker det naturligvis opp mange spørsmål. Vi har forsøkt å samle de mest vanlige her og gi deg korte, greie svar. Hvis du ikke finner spørsmålet ditt i listen, tar du kontakt med oss via telefon eller e-post.

 1. Mange barn og unge må av ulike årsaker bo i en annen familie enn sin egen. Årsakene er ulike, og det kan være for en kortere periode eller i flere år. Enkelte kan ha behov for å bo hos dere gjennom hele oppveksten. De familiene som åpner hjemmet sitt for andres barn eller ungdommer i samarbeid med oss, kaller vi spesialiserte fosterhjem.

  Det å være et spesialisert fosterhjem betyr å tilrettelegge for barnet som om det var ditt eget. Du skal støtte barnet eller ungdommen på alle områder i livet, for eksempel når det gjelder skolegang, helse og personlig utvikling. Alle barn har unike behov og forutsetninger. Og ingen fosterhjem er like, men det er viktig å ha en grunnleggende interesse for den unges ve og vel. 

  Du må regne med å bli utfordret som voksen i fosterhjemmet, men du kan også forvente å få mye fint tilbake. Fosterbarnet vil gi deg glede, ny kunnskap og en bredere livskvalitet. Det er en mektig følelse å utgjøre en stor, positiv forskjell i livet til et ungt menneske.

  Vil du være den som hjelper et barn med å nå sine mål og drømmer?

 2. Forskjellen på et beredskapshjem og et spesialisert fosterhjem, er at beredskapshjemmet tar imot barn og ungdommer i hjemmet sitt for en kortere periode, ofte på kort varsel, mens innflytningen og livet i et spesialisert fosterhjem er mer organisert og planlagt, og vanligvis av lengre varighet.

  Beredskapshjemmet stiller ofte opp i en periode mens barneverntjenesten utreder hva barnet trenger av hjelp på lengre sikt. Menneskene i et beredskapshjem må tåle stress, de må være fleksible og kunne håndtere uvisshet og usikkerhet. 

  Et beredskapshjem får lønn så lenge oppdraget varer, det vil si fra dagen barnet flytter inn, til barnet flytter ut. Hjemmet får lønn i friperiode sett opp i mot lengde på oppdraget.

  En del akuttplasseringer blir gjort om til fosterhjemplasseringer.

 3. Et fosterhjem er et hjem som tar imot fosterbarn inn i sin vanlige hverdag uten ekstra forsterkning eller ekstra veiledning. Begge fosterforeldrene har ofte arbeid utenfor hjemmet. Oppfølgingen av et fosterhjem er jevnlig og etter en fastsatt plan.

  Et spesialisert fosterhjem er et hjem hvor det er ekstra ressurser. Her vil en av de voksne være frikjøpt og ha sin jobb i hjemmet med å være fosterforelder. Et spesialisert fosterhjem får tettere veiledning enn et fosterhjem, har tilgang til døgnbemannet vakttelefon, og får også ulike kurs for å lære mer om barn med forskjellige utfordringer.

 4. Noen ganger kan det føles håpløst når man hører om alle barn og ungdommer som har det vanskelig. Barn med vanskelige hjemmeforhold og foreldre som ikke makter å være den trygge havnen de trenger. Eller flyktningbarn som har flyktet fra krig og katastrofer, og som kommer alene til Norge. Som et av våre fosterhjem selv sier: «Man trenger ikke hjelpe alle mennesker i hele verden. Det holder at man hjelper én person.» 

  Som spesialisert fosterhjem kan du utgjøre en forskjell, en viktig forskjell, for et barn eller en ungdom. Våre fosterhjem forteller også om hvor mye glede det å være fosterhjem gir, og hvor utviklende det kan være.

  Klart det kan være utfordrende og slitsomt til tider, men til syvende og sist får man så mye igjen for det.

 5. I utgangspunktet er det ingen som er bedre egnet enn andre som fosterhjem, men det er visse krav som må oppfylles når det gjelder trygge forhold.

  Du/dere kan bo på landet eller i byen, i leilighet, rekkehus, tomannsbolig eller enebolig, bare dere har et eget rom til barnet som kommer inn i familien.

  Du kan være singel, samboer eller gift, med eller uten egne barn. Alle familiesammensetninger og kulturelle bakgrunner er velkomne som spesialisert fosterhjem. Det som først og fremst betyr noe, er at du, eventuelt dere, har tid, er engasjerte og har følelsesmessig plass til et nytt medlem i familien.

  Dere må være en trygg og stabil familie med «et stort hjerte». Dere må være klar over at hele familien påvirkes og derfor må ønske at det nye barnet skal flytte inn. Har dere egne barn, vil disse også bli berørt av plasseringen.

  Barn og unge som plasseres i fosterhjem, har ofte hatt vanskelige opplevelser, samtidig som de er blitt tatt vekk fra foreldrene sine. Derfor vil du oppleve at et slikt barn ofte har større behov og krever mer tid og omsorg enn dine egne barn.

  Det er ikke slik at barneverntjenesten vet alt om barnet når dette flytter inn hos dere. Kanskje kommer det frem noe som ikke har vært kjent, etter at barnet har bodd hos dere en stund. Som spesialisert fosterhjem må dere derfor være forberedt på å samarbeide med barneverntjenesten, teamleder/veileder, barnets biologiske foreldre og dets øvrige nettverk.

  Livet som fosterhjem vil innebære en del utfordringer, det må dere være forberedt på. Samtidig vil dere oppleve mange gleder gjennom barnet, og få mye livskvalitet igjen for den innsatsen dere yter. Les gjerne intervjuene med fosterhjemmene våre for å få et enda bedre vurderingsgrunnlag.

 6. Ja, det kan du. Det viktigste er at du har tid, engasjement, fysisk og følelsesmessig plass til å ta imot et barn.

 7. Ja, absolutt. Vi ønsker alle slags familiesammensetninger velkommen. Det som er viktig er at dere har tid, engasjement, fysisk og følelsesmessig plass til å ta imot et barn i livet deres.

 8. Nei, det er ingen aldersgrense, men ingen vet på forhånd hvor lenge barnet eller ungdommen skal bo hos dere. Mange barn som har hatt vanskelige opplevelser i oppveksten, får en vanskeligere ungdomstid enn barn som vokser opp under trygge forhold. 

  Det er viktig at dere som spesialisert fosterhjem har overskudd og engasjement til å støtte ungdommen i hele perioden. Barn trenger støtte også etter at plasseringen er avsluttet. Derfor er det viktig å tenke på at dere skal kunne være der for barnet frem til de flytter. Ofte blir fosterbarn en del av livet.

 9. Å være et spesialisert fosterhjem er i seg selv et heltids engasjement. Arbeid utenfor hjemmet avtales i tråd med barnets behov, etter råd og avtale fra myndigheter. Det som er viktig er at du har tid og overskudd til et barn som trenger ekstra støtte.

  I perioder kan barnet ha et ekstra stort behov for støtte, og da er det viktig med en fleksibel jobb som legger til rette for dette. I en del beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem må det være en voksen hjemme på heltid.

 10. Hvis du/dere er interessert i å bli spesialisert fosterhjem eller vil vite mer om hva det innebærer, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

  Når du kontakter oss, starter vi med en telefonsamtale der du forteller om deg og din familie og får anledning til å stille oss spørsmål. Deretter har vi et første møte med dere der vi legger en plan for videre fremdrift. Etter hvert gjør vi ett eller flere hjemmebesøk hos deg/dere. En klarstillingsprosess innebærer flere møtepunkter og strekker seg 2-3 måneder i tid.

 11. Du blir godkjent som spesialisert fosterhjem ved å gå igjennom en intervjuprosess med flere treffpunkter og hjemmebesøk med to fagpersoner fra Humana omsorg og assistanse. På bakgrunn av treffpunkter og hjemmebesøk, dannes det en rapport som presenterer dere. Dere blir så bedt om å levere helse- og politiattest.

  Videre innhenter vi referanser fra ulike instanser. Ta kontakt med oss, så får du vite mer om dette.

 12. Når dere er vurdert egnet som spesialisert fosterhjem av oss, blir dere med på vårt obligatoriske grunnkurs. Dette kurset er en viktig forberedelse til å ta imot et barn i familien. Når kurset er ferdig er dere godkjent som spesialisert fosterhjem, og vil få henvendelser om plasseringer. 

  For at en plassering skal bli best mulig for familien, er det viktig å prøve å finne barn og familier som i størst mulig grad passer sammen. Dere og teamlederen hos oss skal sammen vurdere hva som passer best for deres familie. Dette snakker vi mye om i klarstillingsprosessen.

  Når vi mener at et barn som trenger fosterhjem passer inn i familien din, kontakter vi dere på telefon. Dere får da mulighet til å tenke litt og bestemme dere for om dere vil gå videre eller ikke. Vil dere gå videre i prosessen, er det mest vanlig at deres teamleder og barnets saksbehandler fra barneverntjenesten kommer hjem til dere for å fortelle mer om barnet. 

  Etter møtet tenker både dere og barneverntjenesten igjennom om dette føles positivt og riktig. Hvis dere som familie opplever at det ikke føles helt rett, er det viktig at dere takker nei til oppdraget. Vi kan også velge å avbryte godkjenningsprosessen hvis vi mener at dere ikke passer som fosterhjem.

  Hvis det er snakk om plassering i beredskapshjem, går prosessen mye raskere. Da kommer vanligvis barnet til familien samme dag som dere får henvendelsen.

 13. Ettersom det er så viktig å finne barn og familier som passer sammen, kan vi ikke si hvor lang tid det tar før dere får en henvendelse. Noen ganger kan det komme en henvendelse bare noen dager etter at dere er blitt godkjent, andre ganger kan det ta flere måneder.

  For at dere og barnet skal ha de beste forutsetningene til et godt liv sammen, er det viktig å være tålmodige og vente til den rette henvendelsen dukker opp.

 14. Vi har tett kontakt med dere for å gi støtte, veiledning og opplæring under hele plasseringen. Vi har også bakvaktstelefon, slik at dere som spesialisert fosterhjem alltid kan få tak i en erfaren teamleder.

  Støtten som gis under en plassering tilpasses deres og barnets behov, men vanligvis møter dere teamlederen en til fire ganger i måneden for veiledning og støtte. Vi tilbyr også jevnlig veiledning sammen med andre spesialiserte fosterhjem og ulike typer kurs og fag.

  Vi prøver også å arrangere noen hyggelige sammenkomster i løpet av året, der dere får møte andre fosterhjem fra organisasjonen vår.

  Hvis vi trenger hjelp, hvilken støtte får vi?


  Vi har jevnlig kontakt med dere for å gi støtte, veiledning og opplæring under hele plasseringen. Vi har også bakvaktstelefon hvis noe skulle skje.

  Dere kan føle dere trygge på at vi hele tiden er tilgjengelige hvis dere trenger hjelp. Vi samarbeider også med barneverntjenesten under plasseringen.

 15. Økonomisk kompensasjon gis etter oppdragsgodtgjøring som settes i forhold til din utdanning og erfaring. I tillegg mottar du en utgiftsdekning, satt av faste satser, for å dekke løpende kostnader og daglige utgifter som kommer av å ha et fosterbarn i hjemmet.

  Du vil få veiledning gjennom jevnlige og faste samtaler med en teamleder fra Humana omsorg og assistanse, som avtales etter individuelle behov i samarbeid med teamlederen.

 16. Et spesialisert fosterhjem er ment å være en stabil omsorgsbase. Oppholdstid vil variere fra barn til barn - etter tiltak som er til det beste for barnet. Noen ganger er barnet eller ungdommen plassert for en kortere periode, og andre ganger trenger barnet å bli boende gjennom hele oppveksten.

 17.  

  Terje Smevold Regionleder Sør 913 40 669

   

  Geir Atle Pedersen Virksomhetsutvikler 92624330