Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Grunnforståelse

Vår grunnforståelse er hentet fra systemteori, utviklingspsykologi, sosial læringsteori og resiliens.

Systemteori

Vi arbeider ut fra et helhetsperspektiv. Vi tar i betraktning den unge, den unges familie, øvrig nettverk og omgivelser. Vi ser barn og unge som deltakere i et system der problemer oppstår og opprettholdes av systemet. Denne forståelsen tilsier at mennesker hele tiden blir til og forandres i kraft av samspillet i systemene de inngår i.

Utviklingspsykologi

Kunnskap om hvordan utviklingen foregår og hva som er normalt i de forskjellige fasene i utviklingen hjelper oss til å kunne forstå og hjelpe barn og unge der de er ut fra deres forutsetninger. Kunnskap om utviklingspsykologi er nødvendig for å forstå hvordan skjevutvikling oppstår. Basert på slik kunnskap kan man kartlegge på hvilke områder utviklingen har vært normal, og hvor det er mangler der de unge trenger hjelp til å ta igjen tapt utvikling.

Sosial læringsteori

Læringsteorier er forankret i både systemteori og utviklingspsykologi. De viktigste begrepene for å forstå utvikling her er læring gjennom forsterkning. I sosial læringsteori er grunnsynet at det i hovedsak er miljøet som former den enkeltes personlighet gjennom sine reaksjoner. Den unge lærer atferd og holdninger via andres reaksjoner gjennom opplevelse av hva som er ønsket av andre og som er hensiktsmessige for det selv.