Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Om Humana omsorg og assistanse

Humana omsorg og assistanse er en nordisk omsorgsaktør med virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hovedkontoret er i Stockholm. Humana har til sammen mer enn 9700 brukere/kunder, og 20 000 ansatte. I Norge har Humana ca. 2700 ansatte og heter Humana omsorg og assistanse, mens de juridiske selskapsnavnene på driftsselskapene er Human Care AS, Human Care Bo AS og Human Care Ung AS. Vi driver tiltak innenfor barnevern, brukerstyrt personlig assistanse og helse og omsorg. Våre tjenester er spredt i mesteparten av Norge, fra Troms i Nord til Sør-, Øst, -og Vestlandet.

Humana omsorg og assistanse ledes av administrerende direktør, som også er en del av konsernledelsen. Humana omsorg og assistanse har fire divisjoner med hver sin divisjonsdirektør. I tillegg er det sentrale og lokale stabsfunksjoner som betjener hele virksomheten i Norge.

Det norske marked for helse og omsorg

Norge har den laveste andelen private leverandører blant de nordiske landene, og debatten om valgfrihet er levende på den politiske scenen. 

Humanas markedsandel vokste i 2022 med 9 prosent, fremfor alt gjennom sterk vekst i brukerstyrt personlig assistanse og helse- og omsorgstjenester. 

Segmentet barnevern ble redusert på grunn av økt regulering samt redusert tilgjengeligheten av kvalifisert personell.

Etterspørselen etter omsorgstjenester forventes å øke på bakgrunn av at psykiske lidelser øker i befolkningen, og at  flere mennesker får tilgang til personlig assistanse.

Markedsstørrelse: 137 milliarder (2021)

Hvorav private aktører: 12%

Humanas posisjon:

#1 brukerstyrt personlig assistanse

#2–3 innen barnevern og helse og omsorg

Konkurrenter: Stendi/Ambea, Ecura, Norlandia, Aberia, Team Olivia

Bærekraft

For Humana handler arbeidet om å

  • Bidra positivt til samfunnet,
  • Bidra til selskapets kunder, oppdragsgivere, ansatte og andre
  • Redusere negativ påvirkning, for eksempel knyttet til miljøspørsmål.

Bærekraftsarbeidet tar utgangspunkt i Humanas kjerneverdier, selskapets strategiske satsingsområder, selskapets vesentlige bærekraftsspørsmål, etiske retningslinjer og andre styrende dokumenter. Styret er i siste instans ansvarlig for Humanas overordnede bærekraftstrategi, vesentlighetsanalyse og mål, samt å sikre at de etiske retningslinjene og andre relaterte retningslinjer følges og holdes oppdatert. Styret får informasjon om vesentlige avvik og kritiske forhold via daglig leder. Selskapets risikostyringsprosess informerer valg og styring av selskapets bærekraftspørsmål.

Styrende dokumenter og policyer

Avvik og varsling

Driften styres av policyer, retningslinjer og prosedyrer. Alle styrende dokumenter er samlet og tilgjengelige for alle ansatte i konsernets ledelsessystem.

I Humanas avvikssystem kan ansatte melde avvik. Disse går til nærmeste leder, mens kritiske avvik også går til administrerende direktør og kvalitetsdirektør. Hver måned rapporteres det på kritiske avvik til konsernledelsen.

For rapportering og håndtering av hendelser og avvik finnes det rutiner og systemstøtte.

Humana har en klage- og varslerfunksjon med tilgang fra selskapets intranett og eksterne nettsider, og hvor den som varsler om en hendelse eller avvik kan opprettholde sin anonymitet. Varsler går direkte til administrerende direktør og kvalitetsdirektør. Det finnes egne rutiner og veiledere for håndtering av varsler.

Informasjon om leverandørkjeden 

Humana omsorg og assistanse leverer tjenester der den vesentligste innsatsfaktoren er egne ansatte.

I tillegg til dette har selskapet leverandører som leverer øvrige varer og tjenester som er nødvendige innsatsfaktorer i produksjon av selskapets tjenesteleveranser. 

På grunn av virksomhetens karakter er en stor del av disse innkjøpene/tjenestene relatert til eget personell, for eksempel pensjonsforsikringer. Ved svingninger i behov for personell benyttes bemanningsbyråer i noen grad. Videre benytter selskapet leverandører for ulike lokale klientrelaterte innkjøp samt innkjøp og tjenester relatert til drift av boenheter innenfor barnevern og helse- og omsorgtjenester. Avslutningsvis har selskapet leverandører innenfor markedsrelaterte tjenester og administrative systemer og utstyr. I all hovedsak holder selskapets leverandører av varer og tjenester til i Norge, det vil si at det er en ubetydelig andel kjøp utenfor Norge.

Aktsomhetsvurdering og tiltak

Etter at åpenhetsloven trådte i kraft har Humana omsorg og assistanse strukturert og forbedret det interne arbeidet på dette området i større grad og risikofaktorer er gjennomgått. Det vurderes at selskapets eksisterende rutiner og policyer er tilstrekkelige for å unngå negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som følge av virksomheten samt i virksomhetens verdikjede, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak utover dette. Når det er sagt er kartlegging og prioritering en kontinuerlig prosess.

Vil du vite mer?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvis du har ytterligere spørsmål om hvordan vi i Humana omsorg og assistanse håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du ta kontakt med oss.