Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Liste over metoder og faggrunnlag

Humana barnevern stiller høye krav til kvalitet. Derfor er vi opptatt av å sikre at metodene vi benytter oss av er evidensbasert og godt dokumentert. I listen nedenfor finner du en oversikt over faggrunnlaget og metodene vi benytter oss av i behandlingen av barn og unge.

 1. Opplæringsmetode i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering.

 2. Avtalestyring og tegnøkonomi brukes først og fremst i arbeid med ungdom som er diagnostisert innen spekteret for ADHD, autisme, asberger og tourettes syndrom. Målsetningen med systemet er å øke ungdommens mestringsfølelse og ferdigheter i dagliglivet.

 3. Dialektisk atferdsterapi er en variant av kognitiv atferdsterapi som har vist seg å være en godt fungerende behandling av personer med en rekke psykiske vansker der problemer med regulering av følelser og bristende relasjonsferdigheter står sentralt.

 4. Kognitiv atferdsterapi med barn og unge fokuserer på den unges atferd og kognisjoner. Ferdighetstreningen skal bidra til at den unge lærer mer om tanker og følelser, og om hvordan dysfunksjonell tenkning påvirker atferd.

 5. Kultursensitivitetens motsvar er etnosentrisme, hvor man vurderer andre menneskers verdier, normer og levemåter ut fra egne kulturelle rammer.

 6. Arbeidsmåten er basert på teorien om affektregulering, noe som innebærer at mennesker er mer eller mindre mottakelige for andre menneskers følelser og uttrykk. Målet med metoden er å bidra til en reflekterende praksis, der ungdommen hele tiden skal evaluere seg selv i møte med andre.

 7. Metodikken tar utgangspunkt i at de unge og deres familier er eksperter på egne liv.

 8. Miljøterapi er en systematisk tilnærming, som gir ungdommene rom og mulighet for utvikling.

 9. Humana barnevern legger stor vekt på å forstå barnet ut fra den historien det har med seg, og å se barnet sammen med sine relasjoner i sitt sosiale nettverk.

 10. Denne metoden har hovedfokus på det forebyggende arbeidet relatert til aggresjon og voldsutøvelse.

 11. Modellen er en måte å forstå, møte og hjelpe barn og unge som har opplevd traumer.

 12. Behandlingen av tilknytningsskader som har oppstått i barnets to første leveår, er å gi terapeutisk omsorg. Man sørger for en omsorgssituasjon hvor barnet får det som det ikke fikk da skaden fant sted. Man har fokus på nærhet, trygghet og stabilitet.

 13. Dette er et verktøy som setter personalet i stand til å håndtere utageringsproblematikk.