Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Årets samarbeidsundersøkelser viser fornøyde tjenestemottakere og opplevelse av respekt

Publiseringsdato: 02-10-2023

Humana omsorg og assistanse har fra 2019 gjennomført undersøkelser for å kartlegge foresatte og offentlige samarbeidspartneres opplevelse av oss, og årets resultater er nå klare. Undersøkelsene viser at de aller fleste er fornøyd med samarbeidet med oss, tjenestene vi tilbyr og hvordan de blir møtt.

Klikk på denne linken for å lese fellesrapporten for alle divisjoner (brukerstyrt personlig assistanse (BPA), helse og omsorgstjenester (HO), og barnevern (institusjonsavdelinger og fosterhjem) i Humana omsorg og assistanse i sin helhet: NO-23-Samarbeidsundersøkelse FELLES 2023 - PDF.pdf


Vi er dedikert til kontinuerlig forbedring og bruker svarene fra undersøkelsene til å identifisere prioriteringsområder for videreutvikling.

Vi mottok svar fra følgende divisjoner:

  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med en svarandel på 7,4 %.
  • Helse- og omsorgstjenester (HO) med en svarandel på 36,6 %.
  • Barnevern (institusjonsavdelinger og fosterhjem) med en svarandel på 21 %.

Høydepunkter fra undersøkelsen inkluderer:

  • 56 % av respondentene er helt enig i at samarbeidet med oss fungerer godt
  • 71 % av respondentene er helt enig i at de blir møtt med respekt av oss
  • 60 % foresatte oppgir at de er helt enig i å få den informasjonen de trenger, som er en økning på 11 % fra 2022
  • 53 % offentlige samarbeidspartnere er helt enig i at de får den informasjon og dokumentasjon de er i behov av, som er en økning på 3 % fra 2022
  • 67 % foresatte har svart at de er helt enig i å være fornøyd med tilbudet bruker/barnet får

Vi tror at godt samarbeid på tvers av instanser og personer gjør at våre brukere/kunder får et bedre tilbud enn de ville fått uten fungerende samarbeid. Vi ser at opplevelse av godt samarbeid i stor grad sammenfaller med opplevelse av å bli møtt med respekt og å motta den informasjonen respondentene ønsker og forventer. Å oppleve respekt er ofte nøkkelen til ærlighet. Å motta relevant informasjon og dokumentasjon legger til rette for medvirkning. Dette igjen gir oss et godt fundament for samarbeid til beste for våre brukere/kunder.

Spesielt positive svar i BPA-divisjonen er rask tilbakemelding og oppfølging, punktlig rapportering og godt samarbeid i utfordrende saker.

I helse- og omsorgsdivisjonen er personalets engasjement, tilgjengelighet, brukerfokus, tett oppfølging og at det handles raskt ved behov for endring i akutte situasjoner, spesielt verdsatt.

Barnevernsdivisjonen, delt inn i institusjoner og fosterhjem, gir tilbakemelding på at personalet i våre institusjoner er tilgjengelige og engasjerte, at det er god og åpen kommunikasjon, faglig kvalitet og rapportering. I fosterhjemmene våre trekkes det frem blant annet god kompetanse, imøtekommenhet, tilgjengelighet og gjensidig respekt og tillit.

Vi retter en spesiell takk til dere som har vist interesse og besvart spørsmålene i undersøkelsen. Tusen takk skal dere ha!