Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Vår fagsjef presenteres som lovende forsker

Publiseringsdato: 22-06-2021

Fagsjef innen helse og omsorg hos oss, Stina Hirsti, ble nylig presentert som ny og lovende forsker under Norsk nettverk for funksjonshemmingsforsknings (NNFF) nasjonale forskningskonferanse. – Det skjer mye spennende forskning på funksjonshemmingsfeltet og det er kjempegøy å få være «ny og lovende» i dette selskapet, sier Hirsti.

NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og marginalisering/diskriminering. Årets konferanse var den niende i rekken, og temaet denne gangen var «Den nye normaliteten og medborgerskapet», og setter søkelys på nye forventinger til – og forestillinger om – normalitet, menneskelig variasjon og væremåter.

Stina Hirsti, som jobber som fagsjef innen helse og omsorg hos oss, medvirket med foredraget «Gáktí – eller ikke? Konstruksjon og iscenesettelse av den andres identitet».

Ivaretakelse av kulturtilhørighet og identitet på andres vegne er et komplekst fenomen

Hirsti så i sitt innlegg blant annet nærmere på utfordringer knyttet til medborgerskap for urfolk som har en funksjonsnedsettelse sett fra tjenesteyternes perspektiv.

– Globalt sett kommer urfolk dårligst ut av alle populasjoner når det kommer til helse, med signifikant høyere rater for kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse og dårlig helse generelt. Historisk sett så sees det noen paralleller mellom urfolk og personer med funksjonsnedsettelser, da begge gruppene har en historie med undertrykking og assimilering med kompensatorisk politikk i ettertid, poengterte Hirsti.

Det er i dag større søkelys på mangfold og identitet i funksjonshemmingsforskningen, og Hirsti sitt innlegg på konferansen ansees som et bidrag til dette forskningsfeltet. Hun fortalte at assimileringshistorie, som er særskilt for urfolk, har mye å si for identitetsprosessene videre, enten det gjelder ens egen identitet eller når noen skal forvalte en samisk identitet på andres vegne.

Utfordrende å ivareta identitet og kulturell tilhørighet for personer med utviklingshemming

Hirsti har i sin forskning vært opptatt av faglig forsvarlighet og hvordan den samiske identitet og kulturelle tilhørighet ivaretas i hverdagen for personer som har utviklingshemming. Hovedfunnet i hennes forskning peker på et komplekst fenomen. Det å skulle ivareta kulturtilhørighet og identitet på vegne av personer som oppfattes å ikke kunne håndtere eget identitetsarbeid grunnet sin utviklingshemming er komplisert.

Dette kompliseres ytterligere når tjenesteytingen skjer i et samisk-norsk landskap, hvor det på grunn av fornorskningsprosessen er uklart hvilken identitet og kulturell tilhørighet den enkelte ønsker å inneha. Innlegget til Hirsti handlet derfor om prosessen – tilskrivningsprosessen – som skjer når tjenesteyterne skal finne ut hvilken etnisk identitet og kulturell tilhørighet de, på vegne av tjenestemottaker, skal legge til rette for ivaretakelse av, i den daglige tjenesteutøvelsen.

Behov for mer forskning

Det finnes fremdeles lite forskning på feltet, men særlig forskermiljøet i Harstad har de siste årene vært aktive når det gjelder forskning knyttet til samer som har utviklingshemming, og har gjort to store undersøkelser på dette feltet.

Det er med andre ord i et flerkulturelt Norge, tematisk viktig i funksjonshemmingsfeltet å se videre på identitetsarbeid og tjenesteyternes håndtering av identitetsarbeidet på vegne av tjenestemottakere, som av ulike årsaker ikke kan ivareta denne dimensjonen ved livet sitt selv. Dette fordi det i økende grad vil komme flere andregenerasjons innvandrere og flyktninger som vil ha behov for bistand til identitetsarbeidet sitt, enten de bor på sykehjem eller mottar tjenester i hjemmet.

– Det var kjempegøy å bli spurt om å holde et innlegg under fanen «Ny og lovende forsker»! Under konferansen var det mange interessante papersesjoner, i tillegg til gode innlegg fra Keynote-speakers. Det som slo meg etter konferansen er at det skjer mye spennende forskning på funksjonshemmingsfeltet, sier Hirsti.

Hirsti med nypublisert artikkel

Hirsti har med tre medforfattere også nylig publisert artikkelen «Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer», som er en del av deres koronaprosjekt. Artikkelen retter søkelyset på hvordan støtte personer med utviklingshemming til å ivareta egen psykisk helse under krisesituasjoner som medfører behov for fysisk avstand, ved å initiere aktivitet, sosial- og kulturell deltagelse.

Artikkelen er publisert på Idunn.no, Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter, og ligger enn så lenge bak en betalingsmur.

https://www.idunn.no/tph/2021/02/psykisk_helse_gjennom_meningsfull_aktivitet_naar_krisen_innt 

Stina under den digitale konferansen

Stina under den digitale konferansen