Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon
Tilbake til Barnevern

Barn og unge som forgriper seg på andre barn utgjør et samfunnsproblem og en betydelig utfordring for folkehelsen. Vårt ønske er å bidra til at disse barna får hjelp og oppfølging slik at risikoen for tilbakefall blir redusert.

Hvem er tjenestene for?

Målgruppen for tjenestene er barn og unge fra åtte til atten år, med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Med dette mener vi handlinger som innebærer seksuell atferd hos barn og unge som ikke er naturlig i forhold til alder, og som kan være skadelig for dem selv eller andre, eller som kan innebære misbruk av andre barn, unge eller voksne.

Kontakt våre institusjoner

Helhetlig tiltakspakke

Humana barnevern tilbyr en helhetlig tiltakspakke for barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Den består av:

  • Kvalifiserte beredskapshjem/familiehjem
  • Institusjonsplasser
  • Kartlegging av barnets risiko og gjentakelsesfare
  • Overgrepsspesifikk veiledning og støtte for barnet og deres omsorgspersoner/familie
  • Veiledning og undervisning til aktuelle samarbeidspartnere

Slik jobber vi

Tiltakene for den unge med skadelig seksuell atferd inneholder:

  • Spesifikk veiledning
  • Undervisning om kropp og seksualitet
  • Ferdighetstrening (DBT)
  • Miljøterapi
  • Prosesser for gjenoppretting (mediasjon)

Gjennom tiltakene kan den unge lære seg å forstå sin egen atferd, og dermed bli i stand til å utvikle strategier som hindrer tilbakefall til seksuelle overgrep. Det overordnede målet er å hjelpe den unge til å utvikle en god og sunn seksualitet, som han/hun har det bra med, og som ikke skader noen andre. Det legges vekt på et tett og nært samarbeid med barneverntjeneste og BUP, for å sikre at den unge får et helhetlig og godt tilbud.

Våre institusjoner

I Trondheim og Tønsberg har vi institusjonsplasser for barn og unge med skadelig seksuell atferd, som er vurdert til å trenge omfattende hjelp og tilsyn. Institusjonene har egen fagansvarlig og medarbeidere med spesifikk opplæring og trening i miljøterapi for barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Familiehjem med spesialkompetanse

Vi har familiehjem som har fått spesiell opplæring for å kunne møte utfordringene til denne gruppen barn og unge. De gjennomgår en utvidet grunnopplæring, med fokus på sunn, problematisk og skadelig seksuell adferd. Konsulentene har veiledning og oppfølging med hjemmene før plassering, og tett oppfølging når plassering har funnet sted.

Andre hjelpetiltak?

Ved behov tilbyr Humana oppfølging av barn og familier hvor det vurderes at barnet fortsatt kan bo hjemme, men hvor barn og/eller foreldre trenger overgrepsspesifikk veiledning og støtte.

Litt om familieveiledning

Foreldre eller andre omsorgspersoner får tilbud om veiledning knyttet til den unges seksuelle problemer. Det er en viktig del av opplegget at foreldre, der det er mulig, blir i stand til å forstå og hjelpe den unge til å bruke nye ferdigheter i hverdagen. Målet er å styrke omsorgspersonene til å fortsette med det som er blitt iverksatt og vurdert som vellykket gjennom oppholdet.