Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Kultursensitiv

En setter sitt eget etnos i sentrum og vurderer andre samfunn i forhold til seg selv. Da blir ens egen kultur målestokken for alt annet. En ekstrem etnosentriker vil være ute av stand til å se innholdet i andre kulturer, og kan oppfatte mennesker i andre kulturer som mindreverdige (Rugkaasa, 2008).

Naushad Ali Quereshi (2005) tar for seg kultursensitivitet og faglig etnosentrisme, og påpeker at dette også er tilstedeværende når det gjelder våre faglige ståsteder. Han viser at psykologiske og sosiologiske teorier og modeller i liten grad legger vekt på den rollen som etnisk tilhørighet kan spille for det enkelte individets utvikling. Det er ikke lagt særlig vekt på forskjeller som skyldes etnisk bakgrunn, religion, klasse og samfunnssystem.

Det kan være nyttig å gi fra seg definisjonsmakten

En viktig del av å være sensitiv ovenfor andre kulturer, er å reflektere over egne holdninger. Videre å gi bort definisjonsmakt til fordel for å se andres syn på hvordan ting kan gjøres.
For å forstå og tilegne oss kunnskaper om mennesker i det flerkulturelle perspektiv, er det hensiktsmessig å trekke frem Quereshis modell om kultursensitivitet (2008) som en måte å undersøke virkeligheten på. Da kan vi komme frem til ny informasjon om våre ungdommer, og dette kan legge grunnlaget for videre handling.

Her vektlegges to forhold:

  • Kulturkompetanse
  • Kulturforståelse

Hva er kultur?

Kunnskap om kultur og forståelse for kultur, er begge variabler som påvirker kultursensitiviteten. Kultur kan forstås som et mønster av tanker, følelser, handlinger og lignende, det kan også være noe universelt og noe spesifikt. Sensitivitet her betyr å være vàr for kultur i vid forstand, både familiekultur og faglig kultur.

Det handler om å forstå mennesker ut fra ulike forhold:

  • Det generelle (universelle)
  • Det spesielle (kulturpreferanser)
  • Det unike (individets unike væremåte)

Vi må stille oss åpne og undrende til nye tolkninger, og gjennom dette legge grunnlaget for en ny praksis.

Forståelse må ses i følgende to sammenhenger:

  • Å forstå den andre
  • Å forstå seg selv

Derfor er du og din kultur viktig i møtet med den andre

Det er helt grunnleggende å forstå seg selv og sin egen kultur i møtet med den andre. At man kjenner egne ståsteder påvirker vår kulturelle kompetanse, og virker inn på vår evne til å akseptere, forstå og handle med åpenhet for det som er nytt og fremmed.

Kultursensitivitet gir oss mulighet til å se utfordringer fra synsvinkelen til den som opplever dem. Dette er en viktig faktor for å løse reelle problemer. Uten å gi slipp på våre egne meninger, kan vi da håndtere fremmede meninger med respekt, og møte mennesker som likeverdige. Her er sjansene for å skape konstruktiv dialog mellom menneskene og hjelpeapparatet størst (Thomsen og Rød Larsen, 1999).