Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

ART - Aggression Replacement training

ART står for Aggression Replacement Training, og er en validert metode for opplæring i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering.

ART er utviklet av psykologene Goldstein, Glick og Gibbs, den brukes med gode resultater på barn og ungdommer i mange land.

Manglende sosiale ferdigheter og selvkontroll, i tillegg til antisosiale holdninger, er risikofaktorer hos mange unge som plasseres i fosterhjem eller barneverninstitusjoner. ART har som utgangspunkt at aggresjon kan ha både indre og ytre årsaker. 

Noen unge viser at de mangler ferdigheter gjennom uhensiktsmessige eller aggressive handlinger. Andre er i tillegg impulsive og klarer ikke å kontrollere eget sinne. Den moralske resonneringen deres er ofte egosentrisk og konkret.

Disse får delta

Kriteriene for å vurdere deltagelse i et slikt program, er svikt i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering, manifestert ved gjentatt og vedvarende aggresjonsproblematikk, gjerne på flere arenaer. Atferdsendring krever at man jobber med stabilisering, harmonisering og moralsk og etisk refleksjon. Ved at den unge får mer kontroll på seg selv, blir han eller hun bedre rustet til å stoppe utagerende og destruktiv atferd.

Se de tre komponentene metoden bygger på, alle kan brukes uavhengig av de andre:

  • Sosial ferdighetstrening
  • Sinnekontrolltrening
  • Moralsk resonneringstrening

Programmene kan hver for seg resultere i betydelig fremgang når det gjelder forekomst av aggresjon hos den enkelte. Men, programmene vil trolig gi en bedre og mer langvarig effekt hvis de brukes sammen.

NB! Det er viktig å merke seg at ART ikke bare handler om aggresjon. Vel så viktig er metoden for å utvikle ferdigheter i sosial samhandling med andre, og å kunne resonnere over egen atferd på godt og vondt, herunder også empatiutvikling.