Girl putting makeup om man who is closing his eyes.

Vanlige spørsmål og svar

Når dere vurderer å bli et fosterhjem, dukker det naturligvis opp mange spørsmål. Vi har forsøkt å samle de mest vanlige her og gi deg korte, greie svar. Hvis du ikke finner spørsmålet ditt i listen, tar du kontakt med oss via telefon eller e-post.

Mange barn og unge må av ulike årsaker bo i en annen familie enn sin egen. Årsakene er ulike, og det kan være for en kortere periode eller i flere år. Enkelte kan ha behov for å bo hos dere gjennom hele oppveksten. De familiene som åpner hjemmet sitt for andres barn eller ungdommer i samarbeid med oss, kaller vi spesialiserte fosterhjem.

Det å være et spesialisert fosterhjem betyr å tilrettelegge for barnet som om det var ditt eget. Du skal støtte barnet eller ungdommen på alle områder i livet, for eksempel når det gjelder skolegang, helse og personlig utvikling. Alle barn har unike behov og forutsetninger. Og ingen fosterhjem er like, men det er viktig å ha en grunnleggende interesse for den unges ve og vel.

Du må regne med å bli utfordret som voksen i fosterhjemmet, men du kan også forvente å få mye fint tilbake. Fosterbarnet vil gi deg glede, ny kunnskap og en bredere livskvalitet. Det er en mektig følelse å utgjøre en stor, positiv forskjell i livet til et ungt menneske.

Vil du være den som hjelper et barn med å nå sine mål og drømmer?

Forskjellen på et beredskapshjem og et spesialisert fosterhjem, er at beredskapshjemmet tar imot barn og ungdommer i hjemmet sitt for en kortere periode, ofte på kort varsel, mens innflytningen og livet i et spesialisert fosterhjem er mer organisert og planlagt, og vanligvis av lengre varighet.

Beredskapshjemmet stiller ofte opp i en periode mens barneverntjenesten utreder hva barnet trenger av hjelp på lengre sikt. Menneskene i et beredskapshjem må tåle stress, de må være fleksible og kunne håndtere uvisshet og usikkerhet.

Et beredskapshjem får lønn så lenge oppdraget varer, det vil si fra dagen barnet flytter inn, til barnet flytter ut. Hjemmet får lønn i friperiode sett opp i mot lengde på oppdraget.

En del akuttplasseringer blir gjort om til fosterhjemplasseringer.

Et fosterhjem er et hjem som tar imot fosterbarn inn i sin vanlige hverdag uten ekstra forsterkning eller ekstra veiledning. Begge fosterforeldrene har ofte arbeid utenfor hjemmet. Oppfølgingen av et fosterhjem er jevnlig og etter en fastsatt plan.

Et spesialisert fosterhjem er et hjem hvor det er ekstra ressurser. Her vil en av de voksne være frikjøpt og ha sin jobb i hjemmet med å være fosterforelder. Et spesialisert fosterhjem får tettere veiledning enn et fosterhjem, har tilgang til døgnbemannet vakttelefon, og får også ulike kurs for å lære mer om barn med forskjellige utfordringer.

Noen ganger kan det føles håpløst når man hører om alle barn og ungdommer som har det vanskelig. Barn med vanskelige hjemmeforhold og foreldre som ikke makter å være den trygge havnen de trenger. Eller flyktningbarn som har flyktet fra krig og katastrofer, og som kommer alene til Norge. Som et av våre fosterhjem selv sier: «Man trenger ikke hjelpe alle mennesker i hele verden. Det holder at man hjelper én person.»

Som spesialisert fosterhjem kan du utgjøre en forskjell, en viktig forskjell, for et barn eller en ungdom. Våre fosterhjem forteller også om hvor mye glede det å være fosterhjem gir, og hvor utviklende det kan være.

Klart det kan være utfordrende og slitsomt til tider, men til syvende og sist får man så mye igjen for det.

I utgangspunktet er det ingen som er bedre egnet enn andre som fosterhjem, men det er visse krav som må oppfylles når det gjelder trygge forhold.

Du/dere kan bo på landet eller i byen, i leilighet, rekkehus, tomannsbolig eller enebolig, bare dere har et eget rom til barnet som kommer inn i familien.

Du kan være singel, samboer eller gift, med eller uten egne barn. Alle familiesammensetninger og kulturelle bakgrunner er velkomne som spesialisert fosterhjem. Det som først og fremst betyr noe, er at du, eventuelt dere, har tid, er engasjerte og har følelsesmessig plass til et nytt medlem i familien.

Dere må være en trygg og stabil familie med «et stort hjerte». Dere må være klar over at hele familien påvirkes og derfor må ønske at det nye barnet skal flytte inn. Har dere egne barn, vil disse også bli berørt av plasseringen.

Barn og unge som plasseres i fosterhjem, har ofte hatt vanskelige opplevelser, samtidig som de er blitt tatt vekk fra foreldrene sine. Derfor vil du oppleve at et slikt barn ofte har større behov og krever mer tid og omsorg enn dine egne barn.

Det er ikke slik at barneverntjenesten vet alt om barnet når dette flytter inn hos dere. Kanskje kommer det frem noe som ikke har vært kjent, etter at barnet har bodd hos dere en stund. Som spesialisert fosterhjem må dere derfor være forberedt på å samarbeide med barneverntjenesten, teamleder/veileder, barnets biologiske foreldre og dets øvrige nettverk.

Livet som fosterhjem vil innebære en del utfordringer, det må dere være forberedt på. Samtidig vil dere oppleve mange gleder gjennom barnet, og få mye livskvalitet igjen for den innsatsen dere yter. Les gjerne intervjuene med fosterhjemmene våre for å få et enda bedre vurderingsgrunnlag. Lenke til et annet nettsted.

Ja, det kan du. Det viktigste er at du har tid, engasjement, fysisk og følelsesmessig plass til å ta imot et barn.

Ja, absolutt. Vi ønsker alle slags familiesammensetninger velkommen. Det som er viktig er at dere har tid, engasjement, fysisk og følelsesmessig plass til å ta imot et barn i livet deres.

Nei, det er ingen aldersgrense, men ingen vet på forhånd hvor lenge barnet eller ungdommen skal bo hos dere. Mange barn som har hatt vanskelige opplevelser i oppveksten, får en vanskeligere ungdomstid enn barn som vokser opp under trygge forhold.

Det er viktig at dere som spesialisert fosterhjem har overskudd og engasjement til å støtte ungdommen i hele perioden. Barn trenger støtte også etter at plasseringen er avsluttet. Derfor er det viktig å tenke på at dere skal kunne være der for barnet frem til de flytter. Ofte blir fosterbarn en del av livet.

Å være et spesialisert fosterhjem er i seg selv et heltids engasjement. Arbeid utenfor hjemmet avtales i tråd med barnets behov, etter råd og avtale fra myndigheter. Det som er viktig er at du har tid og overskudd til et barn som trenger ekstra støtte.

I perioder kan barnet ha et ekstra stort behov for støtte, og da er det viktig med en fleksibel jobb som legger til rette for dette. I en del beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem må det være en voksen hjemme på heltid.

Hvis du/dere er interessert i å bli spesialisert fosterhjem eller vil vite mer om hva det innebærer, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Når du kontakter oss, starter vi med en telefonsamtale der du forteller om deg og din familie og får anledning til å stille oss spørsmål. Deretter har vi et første møte med dere der vi legger en plan for videre fremdrift. Etter hvert gjør vi ett eller flere hjemmebesøk hos deg/dere. En klarstillingsprosess innebærer flere møtepunkter og strekker seg 2-3 måneder i tid.

Du blir godkjent som spesialisert fosterhjem ved å gå igjennom en intervjuprosess med flere treffpunkter og hjemmebesøk med to fagpersoner fra Humana omsorg og assistanse. På bakgrunn av treffpunkter og hjemmebesøk, dannes det en rapport som presenterer dere. Dere blir så bedt om å levere helse- og politiattest.

Videre innhenter vi referanser fra ulike instanser. Ta kontakt med oss, så får du vite mer om dette.

Når dere er vurdert egnet som spesialisert fosterhjem av oss, blir dere med på vårt obligatoriske grunnkurs. Dette kurset er en viktig forberedelse til å ta imot et barn i familien. Når kurset er ferdig er dere godkjent som spesialisert fosterhjem, og vil få henvendelser om plasseringer.

For at en plassering skal bli best mulig for familien, er det viktig å prøve å finne barn og familier som i størst mulig grad passer sammen. Dere og teamlederen hos oss skal sammen vurdere hva som passer best for deres familie. Dette snakker vi mye om i klarstillingsprosessen.

Når vi mener at et barn som trenger fosterhjem passer inn i familien din, kontakter vi dere på telefon. Dere får da mulighet til å tenke litt og bestemme dere for om dere vil gå videre eller ikke. Vil dere gå videre i prosessen, er det mest vanlig at deres teamleder og barnets saksbehandler fra barneverntjenesten kommer hjem til dere for å fortelle mer om barnet.

Etter møtet tenker både dere og barneverntjenesten igjennom om dette føles positivt og riktig. Hvis dere som familie opplever at det ikke føles helt rett, er det viktig at dere takker nei til oppdraget. Vi kan også velge å avbryte godkjenningsprosessen hvis vi mener at dere ikke passer som fosterhjem.

Hvis det er snakk om plassering i beredskapshjem, går prosessen mye raskere. Da kommer vanligvis barnet til familien samme dag som dere får henvendelsen.

Ettersom det er så viktig å finne barn og familier som passer sammen, kan vi ikke si hvor lang tid det tar før dere får en henvendelse. Noen ganger kan det komme en henvendelse bare noen dager etter at dere er blitt godkjent, andre ganger kan det ta flere måneder.

For at dere og barnet skal ha de beste forutsetningene til et godt liv sammen, er det viktig å være tålmodige og vente til den rette henvendelsen dukker opp.

Vi har tett kontakt med dere for å gi støtte, veiledning og opplæring under hele plasseringen. Vi har også bakvaktstelefon, slik at dere som spesialisert fosterhjem alltid kan få tak i en erfaren teamleder.

Støtten som gis under en plassering tilpasses deres og barnets behov, men vanligvis møter dere teamlederen en til fire ganger i måneden for veiledning og støtte. Vi tilbyr også jevnlig veiledning sammen med andre spesialiserte fosterhjem og ulike typer kurs og fag.

Vi prøver også å arrangere noen hyggelige sammenkomster i løpet av året, der dere får møte andre fosterhjem fra organisasjonen vår.

Hvis vi trenger hjelp, hvilken støtte får vi?

Vi har jevnlig kontakt med dere for å gi støtte, veiledning og opplæring under hele plasseringen. Vi har også bakvaktstelefon hvis noe skulle skje.

Dere kan føle dere trygge på at vi hele tiden er tilgjengelige hvis dere trenger hjelp. Vi samarbeider også med barneverntjenesten under plasseringen.

Økonomisk kompensasjon gis etter oppdragsgodtgjøring som settes i forhold til din utdanning og erfaring. I tillegg mottar du en utgiftsdekning, satt av faste satser, for å dekke løpende kostnader og daglige utgifter som kommer av å ha et fosterbarn i hjemmet.

Du vil få veiledning gjennom jevnlige og faste samtaler med en teamleder fra Humana omsorg og assistanse, som avtales etter individuelle behov i samarbeid med teamlederen.

Et spesialisert fosterhjem er ment å være en stabil omsorgsbase. Oppholdstid vil variere fra barn til barn - etter tiltak som er til det beste for barnet. Noen ganger er barnet eller ungdommen plassert for en kortere periode, og andre ganger trenger barnet å bli boende gjennom hele oppveksten.

Vi er opptatt av at du skal ha god helse. Derfor vil vi som oftest lage sunn mat, men det er selvfølgelig greit å kose seg i blant.

Vi tror det er lurt at du er i aktivitet, enten det er trening med et lag, oss eller alene. Noen ganger er det nok å gå seg en tur for å få litt frisk luft.

Du kan forvente av oss i Humana at vi skal gjøre så godt vi kan for å gi deg et trygt sted å bo, at du blir hørt på og sett.

Vi vil at du skal føle deg trygg, og at du opplever å få god omsorg. Vi har mange barn og ungdommer som bor i hjem hos oss. Vi vet at dere alle er forskjellige, og at dere trenger forskjellige ting.

Vi håper at du gir oss beskjed om hva akkurat du trenger.

Ja, alle som flytter i fosterhjem får eget soverom.

Ja. Vi synes det er viktig at du har noe meningsfullt å gjøre i ukedagene. Derfor er vi opptatt av at du skal begynne på skole eller ha et annet dagtilbud, så snart som mulig etter at du har flyttet inn i fosterhjemmet ditt.

Vi skal hjelpe deg slik at du kommer deg opp om morgenen hvis du trenger det. Vi skal gi deg frokost og lage matpakke sammen med deg. Vi skal legge til rette for at du kommer deg til og fra skolen eller annen dagaktivitet.

Vi skal hjelpe deg til å huske hva du skal ha med deg av bøker, gymtøy og så videre. Når du kommer hjem skal vi hjelpe deg med lekser, og passe på at du har ro nok rundt deg til at du får konsentrert deg om leksene dine.

Det vil være ekstra vanskelig å dra fra det dyret som har vært din trøst i mange vanskelige situasjoner. Noen ganger vil det kunne fungere fint for deg å ta med deg kjæledyret ditt, og vi vil selvfølgelig snakke med fosterhjemmet om dette.

Andre ganger kan det være at det ikke er mulig å ta med seg kjæledyret, men da vil vi legge til rette for at du likevel kan ha kontakt med dyret ditt.

Barneverntjenesten skal legge til rette for at du får treffe søsken og andre familiemedlemmer som er viktig for deg, dersom Fylkesnemnda ikke har bestemt noe annet.

Vi i Humana og fosterforeldrene dine vil hjelpe deg til å holde kontakt med familien.

Vi er opptatt av at de voksne og barna i fosterhjemmet skal kjenne at de vil kunne bo og ha det fint sammen.

Derfor vil du få vite så mye som mulig om fosterhjemmet før du flytter, og vi kommer til å legge til rette for at du kan besøke dem og bli kjent med dem før du flytter inn.

Noen ganger føler barn og ungdom at fosterhjemmet ikke føles riktig for dem. Da håper vi du kan være ærlig og si din mening.

Ja, venner er veldig viktig. Etter at du er ferdig med leksene dine synes vi det er greit at du er sammen med venner, og at du kan gå på en eller flere aktiviteter.

Vi vil samarbeide med foreldrene dine og familien din hvis Fylkesnemnda ikke har bestemt noe annet.

Din familie vil i de fleste tilfeller få vite om hvordan du har det, kunne komme på besøk og ha kontakt med deg.

Dersom du har flyttet i fosterhjem og opplever at du likevel ikke trivdes med fosterforeldrene dine, vil vi kunne hjelpe deg og dem til å få det bedre sammen.

Du vil også ha en tilsynsfører som skal være din kontaktperson, og som rapporterer til barneverntjenesten dersom du ikke har det godt i fosterhjemmet, eller får den oppfølgingen du trenger.

Det vil være flere voksne som vil kunne hjelpe deg med å få det bedre i fosterhjemmet, eller å finne et annet fosterhjem som passer bedre for deg.

Det du velger å kalle de du nå bor eller skal bo sammen med, er opp til deg. Fornavn går fint. Noen ønsker seg nye foreldre, og andre har foreldre de skal ha kontakt med fremover.

Du får ikke en ny mor og far som skal ta plassen fra de du har. Det du får er nye omsorgspersoner som skal samarbeide med flere for å sørge for at du har det bra.

Har du behov for å gå til lege, tannlege eller annen oppfølging følger vi deg gjerne, og blir gjerne med deg inn hvis du vil det.

Noen barn og ungdommer ønsker å bo i fosterhjem, og noen gjør ikke. Du synes kanskje du er heldig, eller så synes du at dette er det verste som kunne skje deg.

Du har lov til å ha akkurat de tankene du har. Vi håper at du vil dele både vanskelige og fine tanker med oss. Vi skal prøve ikke å presse oss på, men du vil nok oppleve mange spørsmål, for vi pleier å være veldig nysgjerrige når vi møter nye barn og ungdommer – vi vil gjerne bli kjent med deg.

Rita Ødegården

Rita Ødegården

Regionleder

rita.odegarden@humananorge.no481 29 810
Terje Smevold

Terje Smevold

Regionleder Sør

terje.smevold@humananorge.no913 40 669
Geir Atle Pedersen

Geir Atle Pedersen

Virksomhetsutvikler

geir.atle.pedersen@humananorge.no92624330