Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Vi kan rette opp BPA-skuta nå

Publiseringsdato: 14-06-2022

BPA har 30-års historie i Norge. Vi har brukt 30 år på å få mye på plass. Men en hel del har også utviklet seg i feil retning. Et bredt sammensatt regjeringsoppnevnt utvalg jobbet i to år med en NOU-rapport. Høringsfristen for NOUen nærmer seg og vi har en historisk mulighet til å rette opp BPA-skuta. Muligheten er nå!

Som landets største private BPA-leverandør vil Humana naturligvis være aktive i den videre høringsprosessen og i det videre arbeidet fram til lovendringen kommer på plass.

Humana mener:


• BPA-lovene må løftes bort i fra kommunal forvaltning og over i en statlig ordning i en i en egen lov med forankring i likestilling og i CRPD konvensjonen.

• BPA må utvides til en ordning for personlig assistanse som dekker alle livets områder. Så som fritid, skole, utdanning, foreldreskap og arbeid. Man må se på livet som helhet. Har du behov for faglært assistanse må dette også være en del av BPA-retten din.

• Alle må få rett til å velge BPA-leverandør. (fritt brukervalg).

• BPA må kunne benyttes uavhengig av kommunegrenser.

• Retten til BPA må vurderes ut fra behov og ikke ut ifra et timetall pr. uke.

• BPA-retten kan ikke ha en øvre aldersgrense, men en bør ikke ha BPA-rett om assistansebehovet skyldes «normal aldring».

• En må ha rett til BPA også inn i skole og inn i barnehage.

• Det må bli tydelig at arbeidslederopplæring er avgjørende for velfungerende ordninger.

• BPA skal være gratis og uten krav om egenandeler.

• Der BPA-vedtakseier ikke selv leder, må det finansieres tid til ledelse.

• Det bør lages en godkjennings / sertifiseringsordning for BPA-leverandører.

• Norge trenger et uavhengig statlig kompetansesenter for BPA.


Send oss gjerne innspill!


Les NOUen her