Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Unge i våre institusjoner trives og opplever stor grad av medbestemmelse

Publiseringsdato: 26-01-2022

Vi har gjennomført vår årlige undersøkelse blant våre beboere i institusjon, og 96 % av beboerne som svarte på undersøkelsen er helt eller litt enige i å få bestemme over egen hverdag. – Brukermedvirkning og medbestemmelse er noe av det viktigste vi gjør for at de unge skal ha bedre mulighet til et godt liv, forteller divisjonsdirektør for barnevern, Rune Midtgård.

Humana omsorg og assistanse har i flere år gjennomført undersøkelser for å kartlegge våre brukeres opplevelse av den oppfølgingen vi tilbyr og gir. Svarprosent for årets undersøkelse var 51 %. Av 45 innskrevne unge over 9 år har 23 svart på vår undersøkelse i 2021.

Medbestemmelse er viktig for oss. Vi er glade for at 96 % har svart at de er helt eller litt enige i å få bestemme over egen hverdag. – Brukermedvirkning og medbestemmelse er noe av det viktigste vi gjør for at de unge skal ha bedre mulighet til et godt liv. De skal ha et godt liv etter oppholdet hos oss, og det er helt sentralt at de unge øves opp på egen stemme og egne meninger, forteller divisjonsdirektør for barnevern, Rune Midtgård.

BV-22-Barnevernsinstitusjoner brukerundersøkelse 2021 PDF.pdf

Formålet med undersøkelsen

Vi ser oss selv som en lærende organisasjon, og ønsker til enhver tid å forbedre oss. Vi ser at det er en sammenheng mellom hvordan barn og ungdommer som mottar tilbud fra oss opplever oss, og hvilken nytte de har av våre tilbud.

Svarene vi får definerer satsingsområder der vi må videreutvikle vårt arbeid. Kartlegging av hva våre ulike regioner er spesielt gode på, gir oss kunnskap om hva som er viktig å dele med andre interne regioner slik at vi får benyttet våre ressurser på en god måte, samt ser vi hvor vi skal hente ekstern kunnskap for å kunne utvikle oss videre i positiv retning.

Trivsel 

87 % de unge er helt eller litt enig i å ha det bra der de bor nå, 13 % svarte hverken eller.

Dette er en tydelig positiv endring fra 2020, da 75 % av de unge var helt eller litt enige i å ha det bra der de bor. Vi har i 2021 i tillegg ingen unge som er helt eller litt uenig i å ha det bra der de bor nå, mot 22 % litt uenig og 8 % helt uenig i 2020.

Trygghet

Vi ser de samme tendensene når det gjelder trygghet i institusjon. 78 % av de unge oppgir å være helt enige i at de føler seg trygge der de bor nå, 13 % svarer hverken eller og 9 % vet ikke, i 2021. I 2020 var tilsvarende tall 54 % og 19 %. I likhet med spørsmålet om trivsel ser vi at ingen unge i år har svart litt eller helt uenig i forhold til trygghet i avdeling.

Medbestemmelse

96 % av de unge er i år helt eller litt enig i at de får være med å bestemme over egen hverdag, mot 81 % i 2020. I 2020 var det i tillegg 14 % som svarte helt uenig på dette spørsmålet, mot ingen i år. De resterende 4 % svarte vet ikke på spørsmålet.

Slik skal vi drive med forbedringsarbeid ut fra svarene vi har fått
Vi har mottatt svar fra 51 % av de unge som bor i barneverninstitusjon hos oss. Vi vet at flere respondenter har mottatt forespørsel-mail fra spørreundersøkelsesverktøyet vi benytter, esMaker, om å delta i undersøkelsen som søppelpost. Dette vil bli forsøkt løst ved neste undersøkelse, enten ved å benytte et annet elektronisk verktøy eller at ansatte gir spørreskjema direkte til de unge. Vi må også legge enda mer vekt på å informere ansatte om viktigheten av å motivere våre unge til å svare på undersøkelsen. 

Opplevelse av medbestemmelse er viktig, blant annet for egenverdet. Selv om vi ikke ser fremgang her, ser vi at færre er uenige i at de får være med å bestemme enn tidligere år.

Unge i løsrivningsfase på vei til selvstendig liv vil gjerne bestemme mye selv. At de unge ikke får bestemme «alt» i avdeling kan være et tegn på at ansatte setter nødvendige grenser.

– I alle familier er det slik at den unge skal kunne ta mer og mer avgjørelser rundt sin egen situasjon etter som den unge blir eldre og mer moden.  Det vil alltid være en balansegang mellom egen autonomi og omgivelsenes forventninger til den unge.  Å øve på ferdigheter knyttet til medbestemmelse er en viktig forutsetning for å lykkes senere, sier Midtgård.

Svarene vi har fått tilsier at våre unge generelt opplever å ha det bra i våre institusjoner. Vi skårer stort sett høyere enn foregående år, og det er færre unge som svarer helt eller litt uenig på våre spørsmål. 

For at vi skal kunne holde på de gode resultatene, og ha fortsatt fremgang, må vi fortsette å være bevisst hva som har ført til fremkomne gode resultater, og arbeide med det som kan forbedres.

BV-NO-22-Barnevernsinstitusjoner brukerundersøkelse 2021 full rapport PDF.pdf