Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Dette øker takten i bærekraftsarbeidet

Publiseringsdato: 10-11-2022

Som et stort omsorgskonsern har Humana muligheten til å påvirke mange viktige bærekraftsspørsmål. I november presenterer vi nye resultatmål innen sosial bærekraft og etablerer en konsernovergripende arbeidsgruppe for å styrke det brede bærekraftsarbeidet.

Fokuser på det som gjør en forskjell  

For mange er bærekraft kanskje det man assosierer mest med miljø og klima, men begrepet er betydelig bredere. Her regnes også mangfold- og inkluderingsspørsmål, produktsikkerhet og antikorrupsjon, for eksempel. En vanlig måte å se på bærekraft på er ut ifra forkortelsen ESG, der E står for miljømessige faktorer (Environmental), S for sosiale faktorer (Social) og G for selskapsstyringsfaktorer (Governance).  

– Bærekraftsarbeidet hos Humana handler om vår visjon om at alle mennesker har rett til et bra liv – fra ulike perspektiv. Vi skal legge mest krutt på de områdene der vi har størst mulighet til å påvirke, men fortsette å arbeide bredt, sier Maria Jansson, bærekraftsansvarlig hos Humana.  

 

Resultatmål fremmer bærekraft for individer og samfunn 

For å vite hvilken effekt et tiltak har, kreves det at man måler, setter mål og følger opp. Humana presenterer senere denne måneden sine første sosiale utfallsmål. De har blitt trekket frem for å vurdere utfallet av innsatsen i omsorg og fungerer som et slags resultatmål på sosial bærekraft. På sikt vil de skape bedre forutsetninger for at individer får rett omsorg og for at samfunnet kan sette skattepengene på riktig plass.  

 

Bærekraft viktig for flere 

Bærekraftsspørsmål blir viktigere for kunder og ansatte så vel som for Humanas eiere og investorer.  

– Det etterspørres i økende grad om å kunne rapportere resultater åpent av bærekraftsarbeidet på flere områder, som også merkes gjennom ny lovgivning innen få år.  

Dette gjelder hele "E, S og G", men også hvordan vi skal følge opp Parisavtalens klimamål, sier Maria Jansson.  

 

Fortsatt arbeid med klimatiltak 

Siden et par år tilbake måler Humana sine klimagassutslipp som rapporterer tiltak for å minske klimaavtrykket. Eksempel på dette er at en majoritet av selskapets elektrisitet kommer fra fornybare kilder og at det stilles krav på energieffektive nybygg.  

– Planen er å innen kort tid kunne måle og rapportere de totale klimagassutslippene, også relatert til innkjøpte varer og tjenester, samt å sette utslippsmål og reduksjonsplaner, sier Maria Jansson 

 

Bærekraftsgruppen skal drive arbeidet framover 

For å skape tydeligere styring og systematikk i bærekraftsarbeidet, etablerer Humana en sentralt koordinert arbeidsgruppe dedikert til bærekraftsspørsmål.  

Gruppen kommer til å rapportere kvartalsvis til konsernledelsen og vil i første omgang bestå av Humanas bærekraftsansvarlig og representanter fra HR, Eiendom, Innkjøp og Kvalitet. Etter hvert som arbeidet utvikler seg, kommer gruppen til å utvides med flere roller og kompetanser.  

Bærekraftsgruppen kommer ha en konsernomfattende funksjon med oppgaver som å sette mål og handlingsplaner, samt legge til rette for datainnsamling og rapportering. Kompetansedeling, koordinering og fokus på forretningsnytte blir sentrale deler i arbeidet.  


Humana støtter seks av FNs globale bærekraftsmål 

Mål 3: Helse og velvære 

Mål 5: Likestilling 

Mål 8: Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst  

Mål 10: Redusert ulikhet 

Mål 12: Bærekraftig forbruk og produksjon 

Mål 13: Bekjempe klimaendringer 

Les mer om de globale målene