Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Trygghet og trivsel øker jevnt i våre institusjoner

Publiseringsdato: 18-12-2020

Høsten 2020 gjennomførte vi en barne- og ungdomsundersøkelse blant våre beboere i institusjon. Noe av det viktigste er trygghet, og på påstanden «Jeg føler meg trygg her» svarte 72 % at de er helt eller litt enige i at de føler seg trygg der de bor nå. – Det er godt å høre at de unge føler på trygghet i våre institusjoner, sier divisjonsdirektør Jan Andre Hansen.

Formålet med undersøkelsen

Vi i Humana omsorg og assistanse ser oss selv som en lærende organisasjon, og ønsker til enhver tid å forbedre oss. Vi ser at det er en sammenheng mellom hvordan barn og ungdommer som mottar tilbud fra oss opplever oss, og hvilken nytte de har av våre tilbud. Derfor har brukerundersøkelsen blitt et viktig redskap for vårt arbeid med barn og unge. Den gjenspeiler på mange måte vårt daglige og overordnede arbeid. Indikatorene som fremkommer, viser hva vi har lykkes med og samtidig hva vi må bli bedre til i møte med våre unge. Svarene vi får blir brukt både i arbeidet med det enkelte barn/den enkelte ungdom, og mer helhetlig ved at vi kan definere satsingsområder der vi må videreutvikle vårt arbeid.

Trivsel og trygghet

Ser vi på trivsel viser svarene at 65 % av barna/ungdommene var helt eller litt enig i at de har det bra der de bor nå, 30 % var litt eller helt uenig i at de har det bra der de bor nå, og 5 % svarte vet ikke. Dette er tilnærmet like tall som i 2019.


Når det gjelder påstanden «Jeg føler meg trygg her» svarte 72 % av de unge at de er helt eller litt enige i at de føler seg trygg der de bor nå. 25 % svarte litt eller helt uenig, og 3 % svarte vet ikke. Dette er en oppgang på 4 prosentpoeng fra 2019, og divisjonsdirektør Jan Andre Hansen gleder seg over at de unge føler seg trygge, og at denne scoren blir høyere år for år.

Skole

Vi er opptatt av at alle våre unge skal ha et meningsfylt dagtilbud, dette vet vi er viktig for å klare seg bra etter endt opphold hos oss. Skole eller annet dagtilbud bidrar dessuten ofte til mulighet for sosialt nettverk utenfor institusjon og høyere egenverd ved å kunne føle seg mer «som andre».

70 % mot 57 % i 2019 av de unge er i år helt enig i at de går på skole eller har arbeid. Dette er en flott økning. Foregående år hadde vi som mål å intensivere vårt arbeid for at alle våre unge skal ha skoleplass, praksisplass eller arbeid. Dette ser ut til å ha gitt resultater.

 

Medvirkning på egen hverdag

Vi definerer gjerne individuelle handlingsplaner som et viktig instrument for at de unge skal få være med å bestemme i eget liv. 62 % mot 58 % i 2019 av de unge oppgir i år å være helt eller litt enige i å ha vært med å utforme egen handlingsplan. I fjor hadde vi en gledelig økning med 12 prosentpoeng fra 2018 på dette punktet, og har i år ytterligere 4 % økning.

'

Slik skal vi bli enda bedre

Vi er glade for å se at tallene over våre unge som går på skole eller har arbeid stadig øker, da vi vet hvor viktig det er for å klare seg bra etter endt opphold hos oss. Likevel finnes det rom for forbedring i disse tallene, noe vi skal jobbe mot.

I tillegg viser resultatene av at de unge trives godt i våre institusjoner, da disse tallene er tilnærmet like som i 2019.

Ser vi på trygghet har disse tallene gått opp 4 prosentpoeng, og vi håper å nå en enda høyere score neste år for å fortsette den oppadgående trenden.

For at vi skal kunne holde på de gode resultatene, og ha fortsatt fremgang, må vi fortsette å være bevisst hva som har ført til fremkomne gode resultater, og arbeide med det som kan forbedres.

 

 

Ønsker du å lese hele rapporten, kan du klikke her.

 

 

Her kan du lese en PDF-versjon av rapportens oppsummering.