Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Betydelig økning i trivsel i våre helse- og omsorgstjenester

Publiseringsdato: 29-01-2021

Humana omsorg og assistanse gjennomførte høsten 2020 en brukerundersøkelse i Human Care BO AS, som innebefatter våre helse- og omsorgstjenester. Resultatene viser blant annet at 94 % oppgir at de har det bra her de bor nå, som er en oppgang på hele 19 % fra 2019! – Jeg er så glad for å se at vi bidrar til at våre beboere skal ha et godt liv. Det er et mål vi strekker oss etter hver eneste dag, og det skal vi fortsette med, sier divisjonsdirektør Elisabeth Mortensen.

 

Svarprosent
Brukerundersøkelsen er gjennomført de tre siste årene i divisjonen. Svarprosenten i 2018, 2019 og 2020 var på hhv 68,4%, 65% og 60%. I 2020 skiller vi for første gang mellom respondenter som ikke er i stand til å gjennomføre en undersøkelse pga. kognitiv svikt, og de som har fått tilbud, men ikke ønsker å svare.

Formålet med undersøkelsen
Formålet er å gi våre brukere anledning til å fortelle hvordan de opplever hverdagen sin, og hvilken nytte de har av de tilbudene vi gir. Humana omsorg og assistanse har et mål om å levere kvalitativt gode tjenester. Vi ser derfor stadig etter forbedringspotensial i tjenestetilbudet vårt, og vil benytte resultatene fra undersøkelsen som grunnlag i arbeidet med forbedring av tjenestene våre.

God trivsel og opplevelse av respekt og forståelse
Med 94 % score på påstanden «Jeg har det bra her jeg bor nå» i 2020 er dette det høyeste tallet på tre år, da scoren i 2018 var 83 %, og 75 % i 2019. Samtidig føler også brukerne at de blir møtt med større respekt og forståelse enn tidligere, da scoren i 2020 er 94 % mot 80 % i 2018 og 2019.


Økning i gode relasjoner til personalet

Dette området har vært scoret relativt høyt på alle tre årene som er målt. I 2020 ser vi i tillegg en økning i tilfredshet på disse områdene. På spørsmål knyttet til brukers relasjon til personalet i boligen, ligger svarene for 2020 på kategorien «Helt enig» fra 65% og over. I 2018 var laveste score på 49%. I 2020 er 20% eller mindre «helt uenig» eller har ikke svart.

Særlig vil vi trekke fram at brukerne svarer at de får gode tilbakemeldinger når de gjør noe bra. Det er kun 6,6% som er helt uenig i dette, altså en tilfredshet på 93,7%.

Medbestemmelse og aktiviteter er viktige fokusområder fremover
I 2020 oppgir 62% at de har vært med å skrive sin egen handlingsplan. 25% har ikke vært med i denne prosessen, mens 13,3% ikke har svart på spørsmålet. I 2019 hadde 67% svart at de hadde vært med på å skrive egen handlingsplan, mens tallet for 2018 var så lavt som 32%. Her ser vi en betydelig forbedring, i tråd med iverksatte tiltak etter undersøkelsen i 2018. Likevel er det viktig å arbeide målrettet med dette området i løpet av 2021, da vi har en nedgang på 5% fra 2019 til 2020.

Divisjonsdirektør Elisabeth Mortensen forteller at det er viktig at våre beboere skal ha eierskap til egen handlingsplan. – Her skal vi forbedre oss ytterligere. Vi har iverksatt konkrete tiltak i avdelingene og har også støtte fra kvalitetsavdelingen i dette arbeidet, slår hun fast.

I tillegg blir det viktig fremover å ha fokus på å øke aktivitet i hverdagen, både faste daglige tilbud og fritidsaktiviteter, gjerne sammen med venner. Målet er at alle våre brukere skal ha meningsfulle hverdager, med preg av faste arbeidsoppgaver til de av våre brukere som ikke er på skole. Teamene rundt hver bruker vil ha ansvar for å utforme tilbud sammen med bruker, og tilrettelegge krav, sett opp mot brukers funksjonsnivå.

Vi er glade for at tallene på våre brukere som oppgir å ha det bra der de bor nå har økt siden 2019, sammen med tallene som går på trygghet og det å bli møtt med respekt og forståelse. Vi skal jobbe for at dette resultatet forblir likt fremover.

 

Ønsker du å lese hele rapporten, kan du klikke her.

 

Her kan du lese PDF-versjonen av oppsummeringen av rapporten.