Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Føler seg trygge i Humana-institusjoner

Publiseringsdato: 28-10-2019

80 prosent av de unge beboerne i Humanas barneverninstitusjoner føler seg trygge, ifølge en ny undersøkelse vi har gjennomført. - Det viktigste er å følge seg trygg. Når man er trygg, kan man trives. Når man trives kan man få utvikle seg, sier divisjonsdirektør Jan André Hansen.

Humana barnevern har igjen laget og gjennomført en barne- og ungdomsundersøkelse blant sine beboere i institusjon. Humana barnevern består av 6 regioner. De 6 regionene er Øst (Oslo og Tønsberg), Arendal, Farsund, Kristiansand, Sandnes og Trondheim.  77,2 % av innskrevne barn og unge besvarte undersøkelsen.

Trivsel og trygghet er et godt og viktig for Humana barneverns beboerne. Årets undersøkelse viser at 12 prosentpoeng flere føler seg trygge i år i forhold til foregående år. 80 prosent av de unge er helt eller litt enige at de føler seg trygge der de bor nå, mot 68 % i 2018.

70 % av de unge er helt eller litt enige i at de har det bra der de bor nå, tallet for 2018 var 75 %.

- Det viktigste er å følge seg trygg. Når man er trygg, kan man trives. Når man trives kan man få utvikle seg. De som ikke opplever trygghet må vi identifisere, og sette inn ekstra oppmerksomhet og tiltak for, sier Jan Andre Hansen.

Når vi ser på tiltak for å skape trygghet og trivsel viser tallene i årets undersøkelse at 77 % av de unge opplever at personalet har nok tid til dem, 82 % oppgir at de ansatte er interessert i hvordan de har det, 75 % opplever henholdsvis å få hjelp når de trenger det, at de ansatte er lett å snakke med og at de ansatte merker når han/ hun gjør noe bra.

- Det er gledelig at så mange av våre barn og unge opplever at de voksne er til å stole på, at de støtter og at de er omsorgsfulle.

Medbestemmelse
Opplevelse av medbestemmelse er viktig, blant annet for egenverdet. 80 % av de unge er helt eller delvis enig i å få være med å bestemme over sin egen hverdag i årets undersøkelse. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng fra i fjor, sammenligner vi med 2017 ser vi en økning på 3 prosentpoeng.

77 % av de unge er helt eller delvis enig i at de får drive med aktiviteter de liker, dette er ned 2 prosentpoeng fra i fjor.

Handlingsplaner som et viktig instrument for at de unge skal få være med å bestemme i eget liv. Handlingsplanen skal inneholde beskrivelser av hvordan den unge og personalet skal arbeide for å oppfylle gitte mål satt av barneverntjenesten i en tiltaksplan eller omsorgsplan og andre sentrale dokumenter.

58 % av de unge oppgir i år å være helt eller delvis enige i å ha vært med å utforme egen handlingsplan. Dette er en gledelig økning med 12 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.

- De unge skal få være med å bestemme hverdagen sin. Vi både kan og skal forbedre oss på unges medvirkning i å skrive egen handlingsplan. Selv om det er en opplevelse av at de voksne er til å stole på, at de har nok tid og at jeg får drive med aktiviteter jeg liker, så vil det likevel være øvrige forhold med oppholdet som er viktig å få medvirkning og medbestemmelse i. 

Det er verdt å merke seg at unge under omsorg er mindre tilfreds med sin medbestemmelse enn unge plassert på atferd-paragrafer.

Familietilknytning

63 % av våre unge er i år helt enig i at de får hjelp til å holde kontakt med sin familie. I 2017 var tallet 62 %. Legger vi sammen helt og litt enig blir tallet for 2019 75 % mot 86 % i 2018 og 80 % i 2017.

Denne undersøkelsen tar ikke hensyn til om de unge trenger hjelp til kontakt, om de styrer kontakten selv, om de unge ønsker kontakt med sin familie, om det er restriksjoner for kontakt i forbindelse med omsorgsovertakelse og lignende.

Skole

Vi er opptatt av at alle våre unge skal ha et meningsfylt dagtilbud, dette vet vi er viktig for å klare seg bra etter endt opphold hos oss både ved at de unge har tilegnet seg kunnskaper som kan bidra til at de etter hvert får jobb og egen inntekt, og at skole eller annet dagtilbud bidrar til mulighet for sosialt nettverk utenfor institusjon og høyere egenverd ved å kunne føle seg mer «som andre».

Bare 57 % av de unge er i år helt enig i at de går på skole eller har arbeid. Resultatet i 2018 var 59 % og i 2017 71 %. Tallet for både 2015 og 2016 var 61 %.

- Vi må intensivere vårt arbeid for at alle våre unge skal ha skoleplass, praksisplass eller arbeid, og at de skal få tilpasset oppfølging avhengig av det tilbudet de har på dagtid. Vi må også se på hvordan vi raskere kan få unge som er hasteplassert inn i meningsfylt dagaktivitet.

Last ned PDFen her