1. Du er her: Konsernsjefen har ordet

Ett stabilt 2018
öppnar för nya möjligheter

Vi har åstadkommit mycket under 2018 och vi har använt oss väl av de förutsättningar vi skapade föregående år för att fortsätta växa och kunna ge fler människor ett bättre liv. Bland annat  har vi ökat takten när det gäller förvärv av nya verksamheter, men vi har även startat fler äldreboenden och andra verksamheter i egen regi. Vårt ökade fokus på tillväxt under 2018, både organiskt och genom förvärv, ligger fast 2019.

Att växa är inget självändamål, men ett större och starkare Humana kan lättare möta morgondagens utmaningar och krav inom vård och omsorg. För framtiden kommer ställa högre krav på tillgång till såväl en bredd på verksamheter som en ökad specialisering.

Jag vill påstå att Humana i dag är ett bättre företag än någonsin. Oavsett om du är en kund eller klient, är intresserad av att bli delägare eller av att lägga din tid och ditt engagemang och bli en av de över 80 000 personer som varje år söker arbete hos oss, vill jag påstå att Humana är en koncern med en stark position inom vår bransch.

Att så många söker sig till oss har många orsaker. Vi är övertygade om att det framförallt beror på att vi är en bra arbetsgivare. För andra året i rad utsågs vi till börsens mest jämställda bolag, vi ligger högt över medel när det gäller medarbetarnöjdhet, och våra undersökningar visar att medarbetarna är nöjda med sina chefer och att värdegrunden är välkänd, omtyckt och omhuldad. Vi är stolta över hur långt vi kommit som arbetsgivare.

Verksamhetstillväxt

Under året gjorde vi fem förvärv. Vi gick in på den danska omsorgsmarknaden med förvärvet av StøtteCompagniet som erbjuder högspecialiserad öppenvårdsverksamhet till kommuner primärt i Köpenhamnsregionen. I Finland gjorde vi två viktiga förvärv som stärker vår ställning där som ledande aktör inom individ- och familjeomsorg. Dels av Luotsimaja, som bedriver en specialiserad behandlingsverksamhet för barn och unga i västra Finland, dels av Matiimi, en verksamhet inom socialpsykiatri för unga. Vi gjorde även för första gången på länge två förvärv inom personlig assistans, RIK Assistans och Västgöta assistans.

Inom Personlig Assistans utförde vi totalt sett mer assistans under 2018 än föregående år och hjälpte bland annat över 150 kunder att få ett mer rättvisande assistansbeslut. När Kalmar kommun valde utförare för den kommunala assistansen så föll valet på Humana.

Vi stärkte glädjande nog även kraftigt vår ställning inom den svenska äldreomsorgen genom invigningen av inte mindre än tre äldreboenden på entreprenad – Åsengården, Riddargården och Sjöstadsgården. Vi ägnade oss åt planering och byggnation av äldreboenden i egen regi och ser fram mot invigning av våra nya boenden i Kungsängen och i Staffanstorp under 2019. Humana fick också fantastiska kvalitetsbetyg av sina kunder inom äldreomsorgsverksamheten i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Och betydligt bättre betyg än genomsnittet för privata och offentliga aktörer.

Inom Individ & Familj var intäktsutvecklingen totalt sett svag, men vi fortsätter att se positivt på de långsiktiga tillväxtmöjligheterna. På denna komplexa och diversifierade marknad, har vi utvecklat ett effektivt arbetssätt och står nu väl förberedda för kommande år. Humana erbjuder nu den största samlade kompetensen inom psykosocial problematik och psykisk ohälsa i Norden.

Vår norska verksamhet genomförde under året en stor och lyckad omställning. Genom ökad effektivitet och ändrade arbetssätt lyckades vi vända ett tufft läge till något mycket positivt. Under året upplevde vi också en ökad efterfrågan på Humanas tjänster och hade en god tillväxt av kunder.

Vår finska verksamhet fortsatte att utvecklas mycket väl. Humanas finska verksamhet Arjessa har under några år ingått i en studie vid Helsingfors universitet, där man undersökt kopplingen mellan personalens produktivitet och lönsamheten. I korthet visar resultaten att välmotiverade, kompetenta medarbetare med högt självbestämmande över sina arbetsuppgifter inte bara ökar produktiviteten utan även vinsten. Alla – kunder, medarbetare och aktieägare – vinner på att Humana är en bra arbetsgivare.

Ur ett finansiellt perspektiv var 2018 ett vändningens år för Humana. Vi har fortfarande utmaningar, men ett betydande omställnings- och effektiviseringsarbete påverkade både tillväxten och resultatutvecklingen i positiv riktning och gjorde att vi även kunde fokusera på möjligheter i vår väg. Vi såg den organiska tillväxten stiga till 3,4 procent och totalt ökade Humanas intäkter med 3 procent till 6,7 miljarder kronor under 2018. Rörelsemarginalen steg och rörelseresultatet ökade till 391 miljoner. Under året stärkte vi också vår finansiella position och vår skuldsättning sjönk.

Stärkt stöd för valfrihet inom politiken

Generellt har den politiska situationen i Sverige blivit mer gynnsam det senaste året. I det så kallade Januariavtalet slog Sveriges nya regering i inledningen av 2019 fast att den inte kommer att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag om vinstbegränsningar i välfärden. Det är glädjande att individens valfrihet lyfts fram som en central del av den svenska välfärdsmodellen och att styrande politiker välkomnar en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilda verksamheter som underlättar individens aktiva val. Fler förslag kommer att läggas för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden ska ha likvärdiga villkor oavsett driftform.

På kommunal nivå har det politiska klimatet inte varit lika utmanande som det varit på nationell nivå de senaste åren. Tvärtom är vår bild att politiker på kommunal nivå är vana att hitta lösningar som ökar medborgarnas chans till bra omsorg på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Efter valet 2018 styrs därtill betydligt fler kommuner av partikonstellationer som värnar valfrihet och som anser att privata aktörer har en viktig roll att fylla i välfärden.

I Finland och i Norge har det i politiken förts liknande debatter som i Sverige och frågor relaterade till synen på privata välfärdsaktörer har varit på agendan under året.

När jag blickar tillbaka på 2018 kan jag även konstatera att vi fått ett något ökat regulatoriskt tryck. Som ett ansvarstagande företag hanterar vi, och välkomnar oftast, förändringarna. Det är viktigt med tydliga regelverk, även för att sålla ut mindre seriösa aktörer i branschen.

LSS-utredningen som presenterades i januari 2019 innehöll många förslag som skulle innebära försämringar för våra kunder och öka de samhällsekonomiska kostnaderna. Därefter har dock den nya regeringen gett löften om att tvärtom stärka rätten till assistans. I ett första steg planeras för en ändring i LSS-lagstiftningen, som innebär att behov kring andning och sondmatning kommer att ge rätt till assistans, redan till sommaren 2019. 

Hållbarhet – att göra nytta på riktigt

Humanas affärsidé och verksamhet handlar om att bidra till social och ekonomisk hållbarhet. Vi gör nytta på riktigt varje dag. Vi hjälper människor till ett bättre liv. Men vi gör mer än så. Vi sparar årligen samhället stora skattepengar – 1 miljard kronor totalt i Norden 2018 – genom att våra tjänster kostar mindre än vad omsorgen skulle kostat när staten, kommuner och regioner erbjuder den själva. Och vi arbetar för att påverka samhället till det bättre. Ett exempel är våra kommunundersökningar, Barnbarometern, som vi gör i samarbete med Rädda Barnen, och Tillgänglighetsbarometern. Genom Barnbarometern lyfter vi fram barnens situation inom socialtjänsten och genom Tillgänglighetsbarometern pushar vi kommunerna framåt när det gäller alltifrån arbetet med att anpassa uteserveringar eller offentliga lokaler till hur arbete erbjuds till personer som står långt från arbetsmarknaden. Det senare arbetar vi också själva med att bli bättre på. Både genom samverkan, exempelvis med Samhall, och genom att vi startat upp företaget Stöd och matchning hoppas vi kunna hjälpa många till ett riktigt jobb.

Under åren har vi både tagit fram egna behandlingsmetoder och tagit hem några av de allra bästa metoderna till Norden inom vårt affärsområde Individ & Familj. Det är något som jag är mycket stolt över. I år presenterade SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, en studie som på ett mycket positivt sätt lyfte fram fördelarna med TFCO, en av de behandlingsmetoder som Humana är metodgaranter för i Norden.

Jag vill avsluta med att tacka alla kunder, medarbetare och aktieägare för ett bra 2018. Vi lämnar året bakom oss med stolthet. Vi har gjort det vi sa att vi skulle göra: vi har blivit ett ännu bättre omsorgsföretag och vi har gjort livet bättre för fler. Nu ser jag fram emot 2019. Vi har byggt en plattform för framtiden och vårt fokus är nu på framtidens många möjligheter. Vi står inte utan utmaningar, men framgångsfaktorerna är tydliga; nöjda medarbetare och kunder, hög kvalitet på verksamheterna och god beläggning. Allt det eftersträvar Humana att leverera varje dag.

Rasmus Nerman,
Vd och koncernchef