1. Start
 2. Hjelpetiltak
 3. Hva er hjelpetiltak?
A close up of a woman

Hva er hjelpetiltak?

Våre tjenester omfatter veiledning i hjemmet, veiledning i fosterhjem, tilsynsoppdrag og ettervern.

Ettervern

Når ungdom etter fylte 18 år flytter for seg selv kan de søke om oppfølging fra barnevernstjenesten.

Våre veiledere har lang erfaring med å støtte ungdom i hverdagslivets utfordringer. Vi er tilgjengelige døgnet rundt og kan veilede og hjelpe ungdommen å ivareta egen bolig, økonomi, helse og kosthold, struktur, og skole- eller arbeidssituasjon. Målet er at ungdommen skal lære å bli selvstendige og mestre voksenlivet.

Vi tilrettelegger ettervern for den enkelte ungdommen

Ingen av våre ungdommer er like, og forutsetningene deres for å fungere i samfunnet varierer like mye som hos alle andre mennesker. Humanas ettervernsarbeid baserer seg derfor alltid på en individuelt tilrettelagt plan og ungdommens egne ønsker og behov. Vi lager en plan i samarbeid med den lokale barnevernstjenesten og noen ganger foreldre eller fosterforeldre.

 • Vi hjelper ungdommen i kontakten med offentlige organer, som NAV, skole, fastlege, barneverntjenesten, psykisk helse og lignende.
 • Vi hjelper ungdommen å finne egnet hybel. Humana har også egne hybler tilknyttet institusjon, som kan være en midlertidig løsning med tettere voksenkontakt
 • Vi tilpasser hvor mye kontakt ungdommen skal ha med voksenkontakten
 • Vi trener og har veiledning rundt ADL-ferdigheter, som fysisk og psykisk pleie, økonomi, døgnrytme, motivasjon til å stå i vanskelige situasjoner o.l.
 • Tett kontakt med oppdragsgiver er viktig for oss.

Miljøarbeider i skolen

Miljøarbeiderne jobber for at alle elever skal trives og ha en god skolehverdag. De er synlige i skolemiljøet og er lett tilgjengelig for alle på skolen. Miljøarbeiderne jobber for elevenes positive endring og utvikling gjennom arbeid med tilrettelegging av det psykososiale miljøet. De jobber også forebyggende mot mobbing, rusproblematikk og annen uønsket atferd.

Arbeidsoppgaver

 • Delta og engasjere seg i skolens pedagogiske opplegg
 • Kunne følge opp elever med særskilte behov
 • Være en aktiv støtte for undervisningen i klassen og i grupper av elever
 • Gi elevene omsorg og skape trygghet og trivsel
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Ha kontakt og samarbeide med foresatte og skolens øvrige personell

Veiledning i fosterhjem

Vi tilbyr veiledning i fosterhjem med våre veiledere som har solid kompetanse og lang erfaring fra slike oppdrag. Å veilede i fosterhjem innebærer i mange sammenhenger at man skal jobbe sammen med fosterforeldre og fosterbarn over mange år. Det fordrer en kompetanse som håndterer relasjon og roller på en god måte. Vi vektlegger evnen til å være «hender» for fosterforeldre og barn slik det beskrives innen COS-teori. Det betyr at veilederen har noe som ligner en omsorgsrolle for de som mottar veiledningen.

Vi har lang erfaring med samvær og kontakt med biologiske foreldre. I mange sammenhenger kan det være utfordrende å komme i gang med samvær, og kvaliteten på samværene holder ikke et nivå som er forsvarlig for fosterbarnet. Vi tilbyr i disse sammenhengene veiledning til biologiske foreldre, fosterforeldre og fosterbarn, for å gjennomføre samvær på en mest mulig ivaretakende måte.

Metodene vi benytter er forankret i tilknytningsteori og grunnleggende klinisk kompetanse innenfor veiledningsteori og systemisk familieterapi.

Veiledning for foreldre med hjemmeboende barn

Vi tilbyr skreddersydd veiledning og tiltak egnet for familier der barn og unge har utfordringer med rus, kriminalitet, SSA eller annen utfordrende atferd.

Våre svært kompetente rådgivere tilbyr fleksible og hjemmebaserte hjelpetiltak hjemme hos familier som trenger det. Tiltakene er basert på frivillighet og kan supplere kommunens egne tiltak og går under barnevernsloven § 4-4 2. ledd.

Tiltaksplanen utvikles i samarbeid med barnevernstjenesten og er basert på individuelle hensyn og premisser.

Omsorgsendrende tiltak

Omsorgsendrende tiltak dreier seg om å gi omsorgspersoner støtte til å utføre sine omsorgsoppgaver til det beste for barnets utvikling. Omsorgspersoner kan være både foreldre og fosterforeldre, og omsorgsendrende tiltak kan omfatte både emosjonell og praktisk omsorg.

Emosjonell omsorg

Emosjonell omsorg handler om å gi barnet opplevelsen av å være sett, hørt, akseptert, forstått og elsket. Det er viktig at omsorgspersonene er tilgjengelige for å gi støtte når ting oppleves utrygt eller utfordrende for barnet. Vi er opptatt av å hjelpe omsorgspersonene med å styrke sin relasjon og tilknytning til barnet, for å skape et nært og sterkt gjensidig bånd.

Praktisk omsorg

Den praktiske omsorgen dreier seg på den andre siden om praktiske rammer for barnets utvikling. Det handler om ernæring, hygiene, rutiner, økonomi og stabilitet. Grensesetting og normativ veiledning er også viktig. Vi er også opptatt av å bistå med å tilrettelegge for et godt samarbeid med barnets skole eller barnehage.

Kompenserende tiltak

Kompensering handler om å iverksette tiltak som kan veie opp for mangler i omsorgssituasjonen. Vi utarbeider individuelle planer for å skape trygge og nærende rammer for barnets utvikling.

Våre tiltakspakker kan bestå av praktisk eller sosial støtte, oppfølging av fritidsaktiviteter eller andre behov det enkelte barn måtte ha. Vi sørger for all praktisk tilrettelegging for avtalte tiltak og aktiviteter.

Tilsynsoppdrag

Humana omsorg og assistanse tilbyr tilsynsoppdrag, både i ordinære hjem og i fosterhjem. Vi tilbyr også tilsynstjenester for samværsordninger. Kontrolltiltak eller tilsynsoppdrag er tiltak som skal beskytte barn mot situasjoner og opplevelser som kan medføre skade eller negativ utvikling. Det kan avtales både planlagt tilsyn under samvær og uanmeldte tilsynsbesøk. Våre rådgivere har spisskompetanse på rus, smerteutrykk, stressignaler og psykiske lidelser.

Tilsyn i hjemmet

Våre erfarne tilsynsførere har nødvendig kompetanse for å kunne vurdere om barnet får tilfredsstillende omsorg og oppfølging i hjemmet. Vi skreddersyr tilsynsoppdragene i samarbeid med oppdragsgiver, og leverer utfyllende rapporter i henhold til kartlagte behov. Våre tilsynsførere kan etter avtale arbeide observerende eller veiledende, og de er alltid opptatt av god dialog med både barnet og de foresatte, og besøkene planlegges og tilrettelegges ut ifra individuelle hensyn.

Tilsyn i fosterhjem

Tilsyn i fosterhjem foregår på samme premisser som tilsyn hos biologisk familie. Vi lager en individuelt tilpasset tilsynsplan i samarbeid med oppdragsgiver. Hensikten med tilsynet er å undersøke og dokumentere hvorvidt barnet får tilfredsstillende og passende omsorg i fosterhjemmet. Våre tilsynsførere observerer dialog og samspill, og kan etter avtale med oppdragsgiver også ha en veiledende funksjon.

Tilsyn under samvær

Humana omsorg og assistanse tilbyr tilsyn for samværsordninger for barnet og den biologiske familien. Tilsynet foregår etter avtale hjemme hos foreldrene eller i tilrettelagte og hyggelige lokaler. Familiene vil få faste tilsynsførere og vi er opptatt av trygghet og forutsigbarhet både for barna og de foresatte. Tilsynet blir journalført og rapporteres etter avtalte kriterier og hyppighet. Vi er opptatt av å skreddersy rammene i samarbeid med oppdragsgiver og leverer i henhold til avtale.

Vi har 8 leiligheter som skal brukes ved tilsyn under samvær. Leilighetene er lokalisert i Sandnes, Lyngdal, Kristiansand, Tønsberg, Asker, Bærum, Ski, Fredrikstad og Hamar.

Hjerte i hånd

Snakk med oss om hjelpetiltak

Våre erfarne barnevernsrådgivere kan skreddersy hjelpetiltak- og veiledningspakker basert på individuelle behov og ønsker.