Målrettet Miljøterapi

Alle avdelingene i Humana Helse og Omsorg har miljøterapi som overordnet arbeidsmetode. Andre arbeidsmetoder er TBO og ART/ KISS. Disse metodene er utgangspunkt for all samhandling med, og behandling av, våre brukere.

Miljøterapi innebærer blant annet fokus på det strukturelle og hverdagslige på en avdeling der målsettingen er å sørge for et bo- og behandlingstilbud der brukerne er sikret grunnleggende behov som et hus med tilgjengelige voksne som sørger for driften av en husholdning. Innenfor dette nivået handler tilretteleggingen om å tydeliggjøre hvilke husregler, rutiner og plikter som gjelder på avdelingen. Det er fokus på husmøte, ukeplan, lommepenger, innetider, legge/vekkrutiner, dagtilbud, husholdning, kosthold, hygiene og lignende.

Det er en grunnleggende tanke at en relasjon som skal omfatte en terapeutisk dimensjon er avhengig av en grunnleggende strukturell tilnærming. I korte trekk handler dette om å tydeliggjøre hvilke forventninger de ansatte stiller brukerne, og hva brukerne i Humana Helse og omsorg kan forvente seg av de ansatte. Det terapeutiske nivået omhandler det som kan formuleres i en miljøterapeutisk primæroppgave. Humana har valgt å bruke følgende avklaring på miljøterapi.“En tilrettelegging av miljøet der samspillet mellom ansatte og beboere tar sikte på at beboeren skal få muligheten til å arbeide med seg selv og sitt eget endrings – og utviklingsprosjekt. Med fokus på en målrettet og systematisk bruk av planer og felles målsettinger søker man å øke beboerens mulighet til å nå sitt utviklingspotensial, og i forlengelse av dette øke livskvaliteten.”

For å jobbe målrettet er det viktig å operasjonalisere og konkretisere arbeidsoppgaver ut i fra sentrale miljøterapeutiske dimensjoner. Miljøterapi er en paradoksal praksis hvor man forsøker å finne balansen i mellommenneskelige ytterpunkter som nærhet og distanse, humor og alvor og lignende. I denne praksisen er det viktig at de ansatte er bevisst sin rolle og bruken av seg selv som miljøterapeutisk redskap. Om man forsøker å være noe annet enn det man er blir man avslørt umiddelbart av beboerne som ofte har lang samspillserfaring med ansatte som har mistet sin troverdighet. Erik Larsen (2005) kaller dette å være en “annerledes ansatt” og mener kort og godt at man aldri lover noe man ikke holder og man holder alltid det man har lovet.Med utgangpunkt i bestillingen til oppdragsgiver, beboerkartleggingen og brukers ønsker utformes så en handlingsplan med konkrete målsetninger og metoder som bruker og personal enes om. Alle som arbeider med bruker benytter seg så av handlingsplanen som førende dokument for hva miljøterapien skal fokusere på å hjelpe bruker med. Denne evalueres så med regelmessige mellomrom både av personale så vel som i samråd med bruker. Dette danner en base for å arbeide strukturert sammen med bruker med den aktuelle problematikken som er presentert.Hvilken metodikk som skal ligge til grunn bestemmes med grunnlag i hvilken problematikk som presenteres hos bruker. Humana søker aktivt samarbeid med anerkjente forskningsmiljøer og følger med i faglig utvikling og forskning som berører helse og omsorgstjenester. Dette gjør at vi dersom vi ser et behov for å implementere ny metodikk i våre tjenester gjennomfører dette i tett samarbeid med veiledere ute i avdelingene.