Ansatt i Humana helse og omsorg foran omsorgsbolig

Feedbackinfomerte tjenester

Formålet med å benytte FIT er å sette brukeren i sentrum og fokusere på det som hjelper for den enkelte. Gjennom å benytte denne metoden sikrer vi brukermedvirkning, samtidig som vi har grunnlag for å endre tilnærming dersom vi ikke oppnår ønsket bedring hos brukeren.

Feedback-informerte tjenester er utviklet i USA av Barry Duncan og Scott Miller og har vært gjenstand for stor forskningsaktivitet de seneste 10 årene. Resultatene av disse studiene viser tjenestene gir mottakerne bedre utbytte av behandling og større opplevelse av å bli sett av sine miljøterapeuter.

FIT er implementert med gode resultater i både kommuner og i spesialisthelsetjenesten, og resultatene viser at beboerne i tiltakene responderer svært positivt gjennom økt effekt av de miljøterapeutiske tiltakene, økt opplevelse av mestring og inkludering.  Denne måten å jobbe på er også noe som vektlegges i regjeringens strategi for god psykisk helse 2017-2022, Mestre hele livet. Med dette som bakteppe implementerer Humana derfor FIT i kommende tiltak. 

FIT er en praksis som sikrer høy grad av brukermedvirkning uansett utgangspunkt, og hjelper fagpersonene i tiltaket å holde fokus på relasjonen, samarbeidet og prosessen med brukeren.  Slik skaper vi også en terapeutisk arbeidsallianse der vi kan arbeide med målene som blir formulert i beboers handlingsplan. I egne samtaler med beboerne drøfter vi handlingsplanen, ulike utfordringer beboer opplever i hverdagen og hvordan vi kan bistå med å håndtere disse på best mulig måte.

FIT er basert på ulike kartleggingskjema som brukeren fyller ut. ORS (outcome rating scale) og SRS (Session rating scale), er sentrale da disse indikerer både velvære hos beboerne så vel som hvordan de føler seg hørt og sett av personalet.

ORS benyttes som utgangspunkt for å etablere ukentlige mål på velvære og kvaliteten på sosiale relasjoner for beboerne. Resultatene som hentes inn gir også et grunnlag for å kunne følge med på utvikling over tid. Dersom vi erfarer at vi ikke oppnår ønsket bedring eller økt mestring, har vi grunnlag for å endre miljøterapeutisk tilnærming.    

Bruken av ORS og SRS integreres i det miljøterapeutiske tilbudet gjennom ukentlige målinger. ORS benyttes i slike tilfeller for å måle hvordan brukeren har det med seg selv og sosiale relasjoner rundt seg. Dette legges videre inn slik at vi får målinger over tid som sier noe om utviklingen til bruker. Det er også utarbeidet et SRS-skjema med visuelle virkemidler for brukere som er i behov av det. 

ORS og SRS gir også et godt grunnlag for å vurdere tjenestenivå ved tilbakeføring av brukere til kommunen.