1. Du er her: Omsorgsbolig for personer med rusproblemer og psykiske lidelser

Omsorgsboliger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser

Vi har spesialisert oss på utfordrende oppdrag innen rus og psykiatri

Dette er et tilbud for mennesker med ruslidelser som har behov for døgnbemannet bolig der rusmiddelproblematikk er en sentral del av de utfordringene. Mange av de som er i behov for et slikt tilbud har tidligere vært i behandling for rusmiddelavhengighet uten at de har greid å oppnå dette etter avsluttet behandling. Mange av våre brukere har opplevd å falle mellom to stoler og å ikke passe inn i den offentlige rammen for rusbehandling. Vi følger i slike tilfeller opp brukere over lengre tid, og følger samtidig de anbefalinger som er gitt fra oppdragsgivere og spesialisthelsetjenesten. Vi benytter samme arbeidsmetode som resten av helse og omsorg. Men vi har ansatte med brukererfaring som aktivt benytter seg av sine erfaringer i den miljøterapien som utføres. Samt at det blir lagt større vekt på rusmestring i handlingsplaner og daglig oppfølging av brukere.

Psykisk helsevern

Humana har lang kompetanse med å arbeide med psykiske lidelser, og ønsker derfor også å etablere oss innen spesialisthelsetjenesten. I slikt arbeid er vi opptatt av å følge opp de rammene i de avtalene som blir inngått og etablere faglig sterke tilbud til mennesker med psykiske vansker.

§12-soning

Straffegjennomføringsloven §12 gir mulighet til at innsatte i noen tilfeller kan gjennomføre straffen i en institusjon. §12 soning er et tilbud som gis de som enten er soningsudyktige eller tenkes å kunne få sin helse vesentlig redusert ved å sone i fengsel. I slike tilfeller opprettes et tett samarbeid med kriminalomsorgen der rammer for soningen settes. I våre tilbud vil vi fokusere på rehabilitering og ferdighetstrening.