Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede

Vi har erfaring, kompetanse og kapasitet til å ivareta psykisk utviklingshemmede og gi dem et godt liv.

Psykiskutviklingshemming diagnose er noe som vanligvis stilles etter en nevropsykologisk kartlegging og deles opp i kategoriene lett, moderat og alvorlig etter hvor gjennomgripende den kognitive funksjonsnedsettelsen er.

Mennesker med psykisk utviklingshemming har ulike grader av utfordringer ifh motorikk, språk, sosial kompetanse og evnen til å klare dagligdagse aktiviteter. Utover kognitive vansker er dette også en gruppe som er særlig sårbare for å utvikle andre psykiske plager.