Målgrupper og omsorgstjenester

Tilbake til helse og omsorgstjenester

Humana helse og omsorg bidrar til at landets kommuner kan ivareta sine forpliktelser overfor personer som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Våre omsorgstjenester

Våre omsorgstjenester

Humana omsorg og assistanse tilbyr et bredt spekter av skreddersydde omsorgstjenester. Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Avlastningstilbud
 • Barneboliger (boliger til barn under 18 år med tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Heldøgns bemannede boliger
 • Boliger til personer under tvungent psykisk helsevern
 • Boliger til personer som soner etter straffelovens §12
 • Overgangsboliger
 • Aktiviteter og dagtilbud

Vår målgruppe

Vår målgruppe

I Humana Helse og omsorg har vi spesialisert oss på å skape gode liv for mennesker med omfattende livsutfordringer. Dette kan være mennesker som har psykisk utviklingshemming, autisme, rusproblemer eller tyngre psykiske lidelser. Mange av våre brukere har et sammensatt diagnosebilde med komorbide lidelser. Gjennom kompetanse, godt samarbeid og ståpåvilje sørger vi for god omsorg for mennesker som ellers har vansker med å mestre livet på egenhånd.

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger

Humana helse og omsorg driver en landsdekkende virksomhet med heldøgns bemannende botilbud til personer med utviklingshemminger, psykiske lidelser og rusutfordringer. Vi har spesialisert oss på å løse oppdrag som det offentlige har hatt vansker med å løse.

Et bo- og omsorgstilbud er hos oss er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven og innebefatter tjenester som blir levert i bolig til bruker. Størrelsen på disse tjenestene kan variere med tanke på bemanning og innhold, men de fleste har døgnoppfølging fra personalet.

Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud

Vi vil tilrettelegge aktivitetstilbud etter brukers ønsker, interesser og mestringsnivå.

Det er en målsetting at bruker skal ha et givende dagtilbud. Vi vil i samarbeid med bruker, oppdragsgiver og spesialisthelsetjenesten vurdere hva som er riktig dagtilbud og passende aktivitet. Vi har også gode systemer og verktøy for kartlegging og synliggjøring av brukernes interesser og ferdigheter. Dersom det er grunnlag for det, vil vi arbeide for lønnet arbeid. Dette kan skje gjennom vårt nettverk av arbeidsgivere. Det fremkommer ikke om det er aktuelt med utdanning eller skole, men dersom det er ønskelig, har vi ansatte i personalgruppen med pedagogisk bakgrunn og utdanning som vil kunne støtte og bistå bruker i dette. Vi har også et tett samarbeid med NAV og god kunnskap om deres tilbud.

I utarbeidelsen av aktiviteter vil vi benytter vi oss av nærmiljøet til bruker og det er store variasjoner som følge av tilgjengelig tilbud i ulike landsdeler.

 • Aktiviteter i nærmiljøet som kino, fisking, teater, idrettsarrangement, konsert osv.
 • Organisert aktivitet. Vi har gode samarbeid med lokale idrettsklubber og andre aktører i nærmiljøene der vi allerede er etablerte.
 • Inn på tunet, delta i aktiviteter på gård, ridning og dyrestell.
 • Friluftsliv. Vi har mange sporty ansatte i Humana og det å bruke naturen er en naturlig del av vår hverdag.
 • Vi følger våre brukere på reiser og har det siste året vært både i sydligere strøk, i den norske fjellheimen, på hytteferie i Sverige og i Legoland, på byferier og på fotballferier.
 • Flere av våre brukere går på skole