A person standing in a room

Traumebevisst omsorg (TBO)

I tillegg til miljøterapi er traumebevisst omsorg en metode som benyttes ofte i våre tiltak.

Traumebevisst omsorg har som hovedmål å sikre at traumatiserte personer ikke blir utsatt for ytterligere krenkelser og skade, og at omsorgssystemet har nok kunnskap og kompetanse slik at traumatiserte personer blir forstått og deres behov blir møtt. Brukere som er utsatt for utviklingstraumer har et behov for å forstå sammenhengen i eget liv, og mellom fortid og nåtid.

Som del av våre innflyttingssamtaler er det viktig å kartlegge hvilke forventinger våre brukerne har til innflytting og opphold, deres tanker om hvorfor de skal bo her, samt hva de selv mener de trenger å jobbe med i livet sitt for å få det bedre. Kartleggingen bygger vider på den informasjon som blir gitt fra oppdragsgiver, inntak og oppfølging, og eventuelle andre instanser, slik at brukerne opplever en kontinuitet i oppfølgingen av informasjon som blir gitt til ulike instanser. Samtidig skal vi danne oss et bilde på fritt grunnlag.

En overordnet målsetning innen TBO er å forstå hvordan beboers historie påvirker livet deres i dag, for å hjelpe dem til å forstå sammenhengen mellom deres atferd og det de har opplevd. Historikk og traumatiske livshendelser kartlegges ved bruk av en livslinje. Systematisk observasjon og registreringer nyttes for å fange opp nåværende fungering og eventuell skjevutvikling på ulike områder. I den systematiske observasjonen er vi særlig oppmerksomme på brukeren sin grunntilstand, reguleringsferdigheter, toleransevindu og triggere. Miljøpersonalet er oppmerksomt på hvordan tilknytningsskjema kommer til uttrykk via brukeren sine tanker om seg selv, andre mennesker og verden for øvrig. Dette innbefatter også hvordan nye beboer forholder seg til, og reagerer på voksensystemet og de strukturer det representerer. Det er viktig å være oppmerksom på eventuell skeivutvikling innen kognitiv, emosjonell, sosial og motorisk utvikling, samt identitet og evne til å være aktør i eget liv. Når kartleggingsfasen er over får brukeren en tilbakemelding der sammenheng mellom observasjoner og historikk blir drøftet.

Arbeid med traumebevisst omsorg(TBO) i praksis

 • Opplæring i TBO skal gi kunnskap og forståelse om utviklingstraumer til de ansatte i organisasjonen.
 • Gjennom TBO har vi fokus på ansattes egenutvikling, grad av selvkontroll og selvbevissthet i arbeidet med traumatiserte brukere.
 • Vi har fokus på utvikling av miljøterapeutiske ferdigheter hos den enkelte ansatte, slik at alle våre ansatte er godt rustet til å stå i vanskelige situasjoner som kan oppstå.
 • TBO skal gi de ansatte forståelse for hvordan de som omsorgspersoner og omgivelsene rundt brukeres påvirker hver enkelt brukers reaksjonsmønster.
 • Vi har aktivt fokus på forebygging av utfordrende atferd og å være i forkant av hendelser. Dette gjøres gjennom kartlegging av triggere.
 • Vi har styrkebasert fokus og tilnærming. Det vil si at vi ikke har fokus på brukerens ”problematferd”, men er mer opptatt av hva brukerne trenger å lære, og å reparere.

Vi er også bevisst på å unngå mulige barrierer som kan oppstå i det terapeutiske arbeidet ved å:

 • Prøve å lære oss å tolke brukerens signaler og symptomer riktig. Det er viktig å være bevisst på og ikke tolke utfordrende atferd som en intensjonell handling (at ”de gjør det med vilje”, og setter merkelapp på dem som “vanskelige”).
 • Sørge for at det foreligger individuell tilpasning med skreddersydd oppfølging etter brukerens behov og kognitive evner.
 • Gi de ansatte gode ferdigheter, opplæring og veiledning, for å unngå mangelfull oversikt og kontroll.
 • Lære de ansatte å respondere best mulig i forhold til brukerens smerteuttrykk for å unngå retraumatisering og opprettholdelse av problematikk. Vi ønsker ikke å definere problematikk som atferdsproblemer, vi vil heller se på det som symptomer som har oppstått som følge av tidligere omsorgssvikt og traumatiske opplevelser.
 • Vi skal ikke blande omsorg med det å være ettergivende. Å være terapeutisk er å være til å stole på, at brukeren kan regne med de ansatte som trygge og tydelige omsorgspersoner.
 • De ansatte skal ha forståelse for hvordan brukeren sin atferd påvirker oss. Vi må forstå, sette ord på og prosessere negative reaksjoner som overføres. Ved manglede bevissthet er det lett å reagere på samme måte som brukeren selv.
 • Studier har vist at 50 % av situasjoner som ender med bruk av tvang er forårsaket av miljøpersonalets rigide, kontrollerende, konfronterende respons. De ansatte skal være klar over at deres atferd påvirker brukeren.
 • Dersom man blir for rigid i forhold til gjeldende program, der man er for opptatt av å følge rutiner og prosedyrer kan uønsket atferd oppstå.
 • De ansatte skal ikke ha en avstumpet holdning om at ”dette kan vi og dette gjør vi jo allerede”. Slike holdninger kan medføre at de ansatte ikke reflekterer over situasjoner som oppstår. Vi skal ha drøfting og åpenhet for nye innspill for å få en positiv utvikling.