Kvinna håller i ett grått anteckningsblock med Humana logotyp på, i bild ser man från axel till knä

Målrettet miljøterapi

Alle avdelingene i Humanas helse- og omsorgsdivisjon har miljøterapi som overordnet arbeidsmetode. Andre arbeidsmetoder er TBO og ART/ KISS. Disse metodene er utgangspunkt for all samhandling med, og omsorgstjenester til våre brukere.

Miljøterapi innebærer å gi omsorg med mål om å sikre gode liv for våre brukere.

Det er en grunnleggende tanke at relasjoner som skal omfatte en terapeutisk dimensjon er avhengig av en strukturell tilnærming. I korte trekk handler dette om å tydeliggjøre hvilke forventninger de ansatte stiller brukerne, og hva brukerne i Humana helse og omsorg kan forvente seg av de ansatte. Det terapeutiske nivået omhandler det som kan formuleres i en miljøterapeutisk primæroppgave. Humana har valgt å bruke følgende definisjon på miljøterapi. “En tilrettelegging av miljøet der samspillet mellom ansatte og beboere tar sikte på at beboeren skal få muligheten til å arbeide med seg selv og sitt eget endrings- og utviklingsprosjekt. Med fokus på en målrettet og systematisk bruk av planer og felles målsettinger søker man å øke beboerens mulighet til å nå sitt utviklingspotensial, og i forlengelse av dette øke livskvaliteten.”

For å jobbe målrettet er det viktig å operasjonalisere og konkretisere arbeidsoppgaver ut i fra sentrale miljøterapeutiske dimensjoner. Miljøterapi er en paradoksal praksis hvor vi forsøker å finne balansen i mellommenneskelige ytterpunkter som nærhet og distanse, humor og alvor. I denne praksisen er det viktig at de ansatte er bevisst sin rolle og at vi opptrer innenfor rammene av etiske retningslinjer, og de juridiske retningslinjer som gjelder for helse- og omsorgstjenester.

Med utgangpunkt i bestillingen til oppdragsgiver, beboerkartleggingen og brukers ønsker, utformes så en handlingsplan med konkrete målsetninger og metoder som bruker og personal enes om. Alle som arbeider med bruker benytter seg så av handlingsplanen som førende dokument for hva miljøterapien skal fokusere på å hjelpe bruker med. Denne evalueres så med regelmessige mellomrom av personalet i samråd med bruker, eventuelle pårørende, oppdragsgiver og øvrige tjenesteytere. Dette danner en base for å arbeide strukturert sammen med bruker i tråd med dennes behov. Hvilken metodikk som skal ligge til grunn bestemmes med grunnlag av brukers behov. Humana søker aktivt samarbeid med anerkjente forskningsmiljøer og følger med i faglig utvikling og forskning som berører helse- og omsorgstjenester. Dette gjør at vi kontinuerlig utvikler og forbedrer våre faglige metoder i tråd med faglig utvikling.