A group of people sitting on a bench in front of a mountain

Arbeidsmetoder

Våre arbeidsmetoder springer ut fra menneskerettighetene, herunder Konvensjon om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og selvbestemmelse. Vi har en eklektisk tilnærming basert på ulike metoder hvor vi ut fra kunnskapsbasert praksis finner den tilnærmingen vi faglig vurderer som best egnet for å imøtekomme den enkeltes individuelle behov.

Alle fortjener et godt liv. Ja, alle!

At beboerne vår skal kunne leve gode liv innebærer at vi jobber målrettet og systematisk for å dekke de behov den enkelte har, at vi bistår hver og en å klare mest mulig uten bistand fra andre, og at vi arbeider for at den enkelte klarer seg selv på lavest mulige omsorgsnivå.

For å løse våre oppgaver faglig og etisk forsvarlig, tar vi utgangspunkt i sentrale lover og forskrifter, anerkjente teorier, forskning, våre erfaringer og tilbakemeldinger fra brukerne. For å lykkes i endrings- og utviklingsarbeid, er det en forutsetning at vi tro på at den enkelte kan endre seg ved å få et godt tilpasset tjenestetilbud. Vi skal legge forholdene til rette slik at beboerne, ut fra egne forutsetninger får muligheten til å bli selvstendige og oppleve mestring på ulike arenaer. Det legges til rette for at våre brukere kan sette seg egne konkrete mål som de med bistand fra personalet skal kunne nå.