1. Start
  2. Helse- og omsorgstjenester
  3. Målgruppe og omsorgstjenester
  4. Omsorgstjenester til personer med rusproblemer og psykiske lidelser
A boy looking at a tablet in a living room

Omsorgstjenester til personer med rusproblemer og psykiske lidelser

Personer med samtidig rusproblemer og psykisk sykdom medfører ofte funksjonsnedsettelse på flere områder og har derfor ulik grad av behov for tjenester.

Humanas tilbud om boliger med omsorgstjenester til denne gruppen vil være tilpasset den enkelte bruker. Dette innebærer at vi sammen med bruker kartlegger hvilke behov som bør ivaretas når bruker flytter inn i boligen. Kartleggingen vil ha søkelys på tilrettelagte helsetjenester, tilrettelagt arbeid, kontakt med familie, meningsfylt fritid og fungering i bolig. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten vil også være et sentralt tema for oppfølging.

Alle er ulike og har ulike behov. Vi tilpasser derfor tilbudet til hver enkelt person i bolig med heldøgns omsorg og kompetent personale.