1. Start
  2. Helse- og omsorgstjenester
  3. Målgruppe og omsorgstjenester
  4. Omsorgstjenester for personer med utviklingshemming
People sitting on a couch.

Omsorgstjenester for personer med utviklingshemming

Vi har erfaring, kompetanse og kapasitet til å ivareta personer med psykisk utviklingshemming og gi dem et godt liv.

Våre arbeidsmetoder springer ut fra menneskerettighetene, herunder Konvensjon om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og selvbestemmelse. Vi har en eklektisk tilnærming basert på ulike metoder hvor vi ut fra kunnskapsbasert praksis finner den tilnærmingen vi faglig vurderer som best egnet for å imøtekomme den enkeltes individuelle behov. Det vil si at våre tjenester gis med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, forutsetninger og funksjonsnivå.

Det legges stor vekt på at den enkelte tar del i utformingen av sitt omsorgstilbud så langt det lar seg gjøre, og for de som ikke har verbalt språk benyttes beslutningsstøtte for å ivareta deres selvbestemmelse. Vi er opptatte av at den enkelte opplever en verdig og meningsfull hverdag, noe vi søker å sikre gjennom valgmuligheter og fleksibilitet, samtidig som vi bidrar til å skape trygghet, struktur og innhold i hverdagen.

Humana omsorg og assistanse benytter anerkjent og velprøvd metodikk med fokus på selvhjelpsferdigheter, trivsel og brukermedvirkning. Til grunn for alle metodene vi benytter ligger tilnærminger basert på relasjonsetablering og relasjonsbygging, aktiv omsorg, miljøterapi samt mestringsfremmende og atferdsfremmende tiltak.

Vi tilbyr både avlastningstjenester og omsorgsboliger. Ta kontakt for drøfting av muligheter i din region.