1. Start
  2. Helse- og omsorgstjenester
  3. Målgruppe og omsorgstjenester
  4. Helse- og omsorgstjenester til personer med autismespekterforstyrrelse
Ung kvinna stående utomhus vid ett utegym

Helse- og omsorgstjenester til personer med autismespekterforstyrrelse

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker i sosialt samspill, kommunikasjon og språk, og som medfører begrenset, stereotyp og repeterende atferd.

Graden av funksjonsnedsettelsen er varierende og en pleier derfor å snakke om autisme som en spekterforstyrrelse. Vanlige tilleggsvansker kan være nedsatt kognitiv funksjon, epilepsi, angst og depresjon.

Våre medarbeidere har erfaring og kompetanse for å ivareta mennesker med autisme og beslektede utviklingsforstyrrelser. Vi er opptatte av at den enkelte opplever en verdig og meningsfull hverdag, noe vi søker å sikre gjennom valgmuligheter og fleksibilitet, samtidig som vi bidrar til å skape trygghet, struktur og innhold i hverdagen.

Humana omsorg og assistanse benytter anerkjent og velprøvd metodikk med fokus på selvhjelpsferdigheter, trivsel og brukermedvirkning, herunder beslutningsstøtte. Til grunn for alle metodene vi benytter ligger tilnærminger basert på relasjonsetablering og relasjonsbygging, aktiv omsorg, miljøterapi samt mestringsfremmende og atferdsfremmende tiltak.