Oslo

Boliger for utviklingshemmede i Oslo

I Oslo er det fritt brukervalg, og du som er bruker eller pårørende står fritt til å velge våre boliger. Vi tilbyr individuelt tilpassede boliger for mennesker med ulik grad av utviklingshemming og unike omsorgsbehov. Ta gjerne kontakt med oss for å få vite hva vi kan gjøre for dere.

Rose Joner

Virksomhetsleder Oslo

rose.joner@humananorge.no928 01 838

Med utgangspunkt i Humanas visjon om at alle mennesker har rett til et godt liv, tilbyr vi tjenester med målsetting om at beboerne våre skal oppleve god omsorg, mestring, medvirkning og selvstendighet i eget liv. Vi fokuserer på den enkeltes iboende ressurser og ønsker, og skreddersyr tilbud og aktiviteter. Brukermedvirkningen er sentral i alle deler av tjenestetilbudet og beboeres egne ønsker og behov tillegges stor vekt.

Alle har rett til et godt liv. Ja, alle!
Vårt mål er at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve å ha et godt og meningsfullt tilbud av aktiviteter for å skape trivsel og for å bedre sosiale ferdigheter og funksjonsnivå. Aktivitetene er knyttet til mestring og positive erfaringer. Ettersom våre beboere har ulik alder, adferd, funksjonsnivå og mestringsnivå, må også aktivitetstilbudene tilpasses den enkelte. Aktiviteter vil organiseres både i og utenfor boligen. Der beboerne har sammenfallende behov, som for eksempel matlaging og turer, vil det være naturlig å organisere fellesaktiviteter, som også gir opplevelse av fellesskap.

Ansattkompetanse og trygghet for våre beboere med medleverturnus
Vi stiller høye krav til våre ansatte, både om riktige personlige egenskaper og relevant høyere utdanning og erfaring. Brukerinvolvering og god dialog med pårørende er veldig viktig for oss. Våre ansatte jobber i medleverturnus. Det vil si at våre beboere forholder seg til færre mennesker, og at de samme menneskene oftest er der til frokost og til kvelds. Vi opplever at dette bidrar til trygghet, forutsigbarhet og gode relasjoner.

Hva innebærer fritt brukervalg og kommunens rammeavtale?

Oslo kommune har innført fritt brukervalg for Oslo-innbyggere over 18 år med utviklingshemming, med vedtak om helse- og omsorgstjenester med tilgjengelighet til personale gjennom døgnet (heldøgnstjenester).

Dersom du eller noen du har omsorg for får innvilget heldøgnstjenester, kan du/dere velge hvilken leverandør som skal yte tjenesten. Kommunen har rammeavtale med flere private aktører du kan velge mellom, inkludert oss i Humana omsorg og assistanse.