1. Start
 2. Helse- og omsorgstjenester
 3. Målgruppe og omsorgstjenester
A person preparing food in a kitchen

Målgruppe og omsorgstjenester

Humanas helse- og omsorgsdivisjon bidrar til at landets kommuner kan ivareta sine forpliktelser overfor personer som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Våre omsorgstjenester

Humana omsorg og assistanse tilbyr et bredt spekter av skreddersydde omsorgstjenester. Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Avlastningstilbud
 • Barneboliger (boliger til barn under 18 år med tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Heldøgns bemannede boliger for personer med psykiske lidelser og utviklingshemming
 • Boliger til personer under tvungent psykisk helsevern
 • Boliger til personer som soner etter straffelovens §12
 • Overgangsboliger
 • Aktiviteter og dagtilbud

Våre målgrupper

I Humana omsorg og assistanse har vi spesialisert oss på å skape gode liv for mennesker med ulike livsutfordringer. Våre målgrupper er mennesker som trenger hjelp og støtte som følge av psykisk utviklingshemming, autisme, rusproblemer eller psykiske lidelser. Gjennom høy kompetanse, godt samarbeid og engasjement, sørger vi for god omsorg til mennesker som har vansker med å mestre livet på egenhånd.

Omsorgsboliger

Humana omsorg og assistanse driver en landsdekkende virksomhet med heldøgns bemannende botilbud til personer med utviklingshemminger, psykiske lidelser og rusutfordringer. Tjenestene er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, og gis på oppdrag fra landets kommuner. Omfanget og innholdet i tjenestetilbudet tilpasses den enkelte brukers behov.

Aktivitetstilbud

Vi har som mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve å ha et godt og meningsfullt tilbud av aktiviteter, og vi tilrettelegger aktivitetstilbud etter brukers ønsker, interesser og mestringsnivå.


For å hjelpe våre brukere med å finne egnede aktiviteter, benytter vi anerkjente systemer og verktøy for kartlegging og synliggjøring av brukernes interesser og ferdigheter. Vi bistår også brukerne med å finne arbeid. Dette skjer gjennom vårt nettverk av arbeidsgivere eller i vår egen organisasjon. For brukere som ønsker skole eller utdanning, bistår våre ansatte med pedagogisk kompetanse med dette.

I utarbeidelsen av aktiviteter benytter vi oss av nærmiljøet. Eksempler på aktiviteter er:

 • Aktiviteter i nærmiljøet som kino, fisking, teater, idrettsarrangement, konsert osv.
 • Organisert aktivitet. Vi har gode samarbeid med lokale idrettsklubber og andre aktører i nærmiljøene der vi allerede er etablerte.
 • Inn på tunet, delta i aktiviteter på gård, ridning og dyrestell.
 • Friluftsliv. Vi har mange sporty ansatte i Humana og det å bruke naturen er en naturlig del av vår hverdag.
 • Flere av våre brukere går på skole eller er i lønnet arbeid.