Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Kontakt regionledere Mer kontaktinformasjon

Vanlige spørsmål og svar

Når dere vurderer å bli et familiehjem, dukker det naturligvis opp mange spørsmål. Vi har forsøkt å samle de mest vanlige her og gi deg korte, greie svar. Hvis du ikke finner spørsmålet ditt i listen, tar du kontakt med oss via telefon eller e-post.

 1. Mange barn og unge må av ulike årsaker bo i en annen familie enn sin egen. Årsakene er ulike, og det kan være for en kortere periode eller i flere år. Enkelte kan ha behov for å bo hos dere gjennom hele oppveksten. De familiene som åpner hjemmet sitt for andres barn eller ungdommer i samarbeid med oss, kaller vi familiehjem.

  Det å være et familiehjem betyr å tilrettelegge for barnet som om det var ditt eget. Du skal støtte barnet eller ungdommen på alle områder i livet, for eksempel når det gjelder skolegang, helse og personlig utvikling. Alle barn har unike behov og forutsetninger. Og ingen familiehjem er like, men det er viktig å ha en grunnleggende interesse for barnets ve og vel. 

  Du må regne med å bli utfordret som voksen i familiehjemmet, men du kan også forvente å få mye fint tilbake. Barnet vil gi deg glede, ny kunnskap og en bredere livskvalitet. Det er en mektig følelse å utgjøre en stor, positiv forskjell i livet til et lite menneske.

 2. Forskjellen på et beredskapshjem og et familiehjem, er at beredskapshjemmet tar imot barn og ungdommer i hjemmet sitt for en kortere periode, og noen ganger på svært kort varsel, mens innflytningen og livet i et familiehjem er mer organisert og planlagt, og vanligvis av lengre varighet.

  Beredskapshjemmet stiller ofte opp i en periode mens barneverntjenesten utreder hva barnet trenger av hjelp på lengre sikt. Ettersom akuttplasseringen nesten alltid foregår omgående, må det vanligvis være en voksen i familien som kan være tilgjengelig på heltid. Menneskene i et beredskapshjem må tåle stress, de må være fleksible og kunne håndtere uvisshet og usikkerhet. 

  En del akuttplasseringer blir gjort om til familiehjemplasseringer.

 3. Et fosterhjem er et hjem som tar imot fosterbarn inn i sin vanlige hverdag uten ekstra forsterkning eller ekstra veiledning. Begge fosterforeldrene har ofte arbeid utenfor hjemmet. Oppfølgingen av et fosterhjem er jevnlig og etter en fastsatt plan.

  Et forsterket fosterhjem kalles ofte et familiehjem, og er et hjem hvor det er ekstra ressurser. Dette kan for eksempel være ved at en av de voksne er frikjøpt og har sin jobb i hjemmet med å være fosterforelder. Et familiehjem får tettere veiledning enn et fosterhjem, og får også ulike kurs for å lære mer om barn med forskjellige utfordringer.

 4. Noen ganger kan det føles håpløst når man hører om alle barn og ungdommer som har det vanskelig. Barn med vanskelige hjemmeforhold og foreldre som ikke makter å være den trygge havnen de trenger. Eller flyktningbarn som har flyktet fra krig og katastrofer, og som kommer alene til Norge. Som et av våre familiehjem selv sier: «Man trenger ikke hjelpe alle mennesker i hele verden. Det holder at man hjelper én person.» 

  Som familiehjem kan du utgjøre en forskjell, en viktig forskjell, for et barn eller en ungdom. Våre familiehjem forteller også om hvor mye glede det å være familiehjem gir, og hvor utviklende det kan være.

  Klart det kan være utfordrende og slitsomt til tider, men til syvende og sist får man så mye igjen for det.

 5. I utgangspunktet er det ingen som er bedre egnet enn andre som familiehjem, men det er visse krav som må oppfylles når det gjelder trygge forhold.

  Du/ dere kan bo på landet eller i byen, i leilighet, rekkehus, tomannsbolig eller enebolig, bare dere har et eget rom til barnet som kommer inn i familien.

  Du kan være single, samboer eller gift, med eller uten egne barn. Men har dere egne barn, ønsker vi at de skal være eldre enn tre år. Alle familiesammensetninger og kulturelle bakgrunner er velkomne som familiehjem. Det som først og fremst betyr noe, er at du, eventuelt dere, har tid, er engasjerte og har følelsesmessig plass til et nytt medlem i familien.

  Dere må være en trygg og stabil familie med «et stort hjerte». Dere må være klar over at hele familien påvirkes og derfor må ønske at det nye barnet skal flytte inn. Har dere egne barn, vil disse også bli berørt av plasseringen.

  Barn og unge som plasseres i familiehjem, har ofte hatt vanskelige opplevelser, samtidig som de er blitt tatt vekk fra foreldrene sine. Derfor vil du oppleve at et slikt barn ofte har større behov og krever mer tid og omsorg enn dine egne barn.

  Det er ikke slik at barneverntjenesten vet alt om barnet når dette flytter inn hos dere. Kanskje kommer det frem noe som ikke har vært kjent, etter at barnet har bodd hos dere en stund. Som familiehjem må dere derfor være forberedt på å samarbeide med barneverntjenesten, familieterapeut, barnets biologiske foreldre og dets øvrige nettverk.

  Livet som familiehjem vil innebære en del utfordringer, det må dere være forberedt på. Samtidig vil dere oppleve mange gleder gjennom barnet, og få mye livskvalitet igjen for den innsatsen dere yter. Les gjerne intervjuene med familiehjemmene våre, for å få et enda bedre vurderingsgrunnlag.

 6. Ja, det kan du. Det viktigste er at du har tid, engasjement og følelsesmessig plass til å ta imot et barn.

 7. Ja, absolutt. Vi ønsker alle slags familiesammensetninger velkommen. Det som er viktig er at dere har tid, engasjement og følelsesmessig plass til å ta imot et barn i livet deres.

 8. Nei, det er ingen aldersgrense, men ingen vet på forhånd hvor lenge barnet eller ungdommen skal bo hos dere. Mange barn som har hatt vanskelige opplevelser i oppveksten, får en vanskeligere ungdomstid enn barn som vokser opp under trygge forhold. 

  Det er viktig at dere som familiehjem har overskudd og engasjement til å støtte ungdommen i hele perioden. Mange barn trenger støtte også etter at plasseringen er avsluttet. Derfor er det viktig å tenke på at dere skal kunne være der for barnet frem til han eller hun er litt over 20 år.

 9. Ja, i visse tilfeller kan du jobbe heltid samtidig som du er familiehjem. Det som er viktig, er at du har tid og overskudd til et barn som trenger ekstra støtte.

  I perioder kan barnet ha et ekstra stort behov for støtte, og da er det viktig med en fleksibel jobb som legger til rette for dette. I en del beredskapshjem og familiehjem må det være en voksen hjemme på heltid.

 10. Ja og nei. Vi ønsker alle slags familiesammensetninger velkommen, men, det betyr ikke at alle er egnet som familiehjem. Derfor blir det alltid gjennomført en omfattende utredning av familier som viser interesse.

  Noen grunnkriterier er at alle barn i familien (også deres egne) må ha eget rom, og hvis dere har egne barn, må de være eldre enn tre år for at vi skal kunne starte en utredning.

 11. Hvis du/dere er interessert i å bli familiehjem eller vil vite mer om hva det innebærer, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Du kan også kontakte den kommunale barneverntjenesten eller en annen privat organisasjon som jobber med familiehjemsomsorg. 

  Når du kontakter oss, starter vi med en telefonsamtale der du forteller om deg og din familie og får anledning til å stille oss spørsmål. Deretter gjør vi et første hjemmebesøk hos deg/ dere. Hjemmebesøket er det første steget i utredningen vår av dere.

 12. Det er kun barnevernet som kan godkjenne dere som fosterhjem, ikke Humana familiehjem. Vår oppgave er først og fremst å gjøre dere klare til å bli godkjent. Dette gjør vi som hovedregel ved å gjennomfører fire samtaler, inkludert et tilknytningsintervju. Familiens voksne medlemmer må fremlegge helseattest og vandelsattest.

  Videre innhenter vi referanser fra ulike instanser. Rekkefølgen kan variere noe fra sted til sted. Ta kontakt med oss, så får du vite mer om dette.

 13. Ja, dere kan når som helst velge å takke nei til å bli familiehjem. Det er viktig at dere takker nei hvis det ikke føles riktig for dere.

  Vi kan også velge å avbryte godkjenningsprosessen hvis vi mener at dere ikke passer som familiehjem.

 14. Når dere er vurdert som familiehjem av oss, blir dere med på vårt obligatoriske grunnkurs. Dette kurset er en viktig forberedelse til å ta imot et barn i familien. Når kurset er ferdig, vil dere få henvendelser om plasseringer. 

  For at en plassering skal bli best mulig for familien, er det viktig å prøve å finne barn og familier som i størst mulig grad passer sammen. Dere og teamlederen hos oss skal sammen vurdere hva som passer best for deres familie. 

  Når vi mener at et barn som trenger familiehjem passer inn i familien din, kontakter vi dere på telefon. Dere får da mulighet til å tenke litt og bestemme dere for om dere vil gå videre eller ikke. Vil dere gå videre i prosessen, er det mest vanlig at deres teamleder og barnets saksbehandler fra barneverntjenesten kommer hjem til dere for å fortelle mer om barnet. 

  Etter møtet tenker både dere og barneverntjenesten igjennom om dette føles positivt og riktig. Hvis dere som familie opplever at det ikke føles helt rett, er det viktig at dere takker nei til oppgaven.

  Hvis det er snakk om plassering i beredskapshjem, går prosessen mye raskere. Da kommer vanligvis barnet til familien samme dag som dere får henvendelsen.

 15. Ettersom det er så viktig å finne barn og familier som passer sammen, kan vi ikke si hvor lang tid det tar før dere får en henvendelse. Noen ganger kan det komme en henvendelse bare noen dager etter at dere er blitt godkjent, andre ganger kan det ta flere måneder.

  For at dere og barnet skal ha de beste forutsetningene til et godt liv sammen, er det viktig å være tålmodige og vente til den rette henvendelsen dukker opp.

 16. Vi har tett kontakt med dere for å gi støtte, veiledning og opplæring under hele plasseringen. Vi har også åpen døgnvakt, slik at dere som familiehjem alltid kan få tak i en erfaren familieterapeut.

  Støtten som gis under en plassering tilpasses deres og barnets behov, men vanligvis møter dere teamlederen en til fire ganger i måneden for veiledning og støtte. Vi tilbyr også jevnlig veiledning sammen med andre familiehjem og ulike typer videreutdanning.

  Vi prøver også å arrangere noen hyggelige sammenkomster i løpet av året, der dere får møte andre familiehjem fra organisasjonen vår.

 17. Vi har jevnlig kontakt med dere for å gi støtte, veiledning og opplæring under hele plasseringen. Vi har også åpen døgnvakt hvis noe skulle skje.

  Dere kan føle dere trygge på at vi hele tiden er tilgjengelige hvis dere trenger hjelp. Vi samarbeider også med barneverntjenesten under plasseringen.

 18. Som familiehjem får dere en godtgjørelse for at dere åpner hjemmet deres. Godtgjørelsen er skattepliktig, gir rett til sykepenger og gir pensjonspoeng, men ikke rett til tjenestepensjon. Fosterhjemmet mottar også utgiftsdekning til å dekke de daglige utgiftene for barnet.

 19. Målet med en familiehjemplassering er alltid at barnet skal flytte hjem igjen til foreldrene sine. Noen ganger er barnet eller ungdommen plassert for en kortere periode, og kan flytte hjem igjen til foreldrene sine etterhvert. Andre ganger må barnet bli boende i familiehjemmet gjennom hele oppveksten. 

  Ettersom ingen på forhånd med sikkerhet kan si om forutsetningene for at barnet kan bo hos de biologiske foreldrene vil endres, kan man heller ikke svare på hvor lenge barnet vil bli boende i familiehjemmet. Flyktningbarn som kommer alene og ikke har foreldrene sine i Norge, vil bli boende til de er selvstendige nok til å kunne flytte til egen bolig.

 20. Ta kontakt med oss på telefon eller via e-post hvis du har andre, konkrete spørsmål eller lurer på noe i forbindelse med å være familiehjem.

  Alle spørsmål er viktige!