Bolig i region Nord

Barnevern Nord

Humana barnevern region Nord har to avdelinger i Harstad, og en avdeling i Kvæfjord. Avdeling Olderveien i Harstad er godkjent for å ta i mot plassering i målgruppe atferd lav, og avdeling Landsåsveien i Harstad er godkjent for å ta i mot plassering i målgruppe rus, atferd høy og lav. Avdeling Toppen i Kvæfjord er godkjent for å ta i mot plassering i målgruppe rus og atferd lav. Vårt terapeutiske arbeid baserer seg på traumebevisst omsorg (TBO) og Aggression Replacement Training (ART). Avdelingene tar imot både gutter og jenter.

Om oss

Vi har valgt å satse på kompetanse, og alle våre fast ansatte er faglærte. Avdelingen har egen lederressurs for å sikre at vi jobber samstemt og målrettet, og at strukturene og rutinene ivaretas på best mulig måte.

Avdelingene Olderveien og Landsåsveien kan ta i mot to ungdommer hver i alderen 13-18 plassert etter §6-1 og §6-2. Vi tar også imot hasteplasseringer dersom plasseringen er ment å være langvarig (§4-4).

Et opphold hos oss innebærer at vi tilrettelegger for relasjonsetablering og relasjonsbygging, aktiv omsorg, miljøterapi, samtaletilbud samt mestringsfremmede og atferdsfremmende tiltak.

Vi har en behandlingsmodell som ivaretar behov for målrettet atferdsendring og med formål å hjelpe ungdommen i å varige endringer i kognitiv tilnærming til egen atferd.

Ferdighetstrening for å erstatte negativ atferd med ønsket atferd er stikkord i behandlingen.

Effektiv behandling skjer i et samspill med samfunnet rundt oss. Vi har etablert samarbeid med nærmiljøet, med skole, med helsetjenesten og aktører som politi, idrettslag, foreninger mm, for at storsamfunnet rundt ungdommen også skal kunne bidra til mestring, trivsel, tilhørighet og ferdighetstrening for ungdommer plassert hos oss.

Behandlingsmetoder

Arbeidet vårt skal basere seg på systemteori, sosial læringsteori, utviklingspsykologi og kognitiv teori. Den pedagogiske, kommunikative og terapeutiske plattformen i arbeidet bygger på traumebevisst omsorg (TBO) og Aggression Replacement Training (ART). I tillegg anvender vi tilknytnings- og traumeteori i forståelsen av, og i det konkrete arbeidet med ungdommene.

Fakta

Region
Troms og Finnmark
Antall plasser
7
Plasseringsform
Institusjon
Plasseringsparagraf
§6-1, §6-2, §4-4
Kunnskapsgrunnlag og metoder
KAT (Kognitiv atferdsterapi), Sosial læringsteori, Systemteori, TBO, Tilknytningsteori, Utviklingspsykologi
Kompetanse
Komplekse smerteuttrykk, Psykiatri, Rus, Sammensatte atferdsvansker, Tilknytnings- og relasjonsskader, Traumer
Kunnskapsgrunnlag og metoder
KAT (Kognitiv atferdsterapi)

Plasseringsforespørsel

Kjeld Christian Fjeldvig

Institusjonsleder Barnevern Kristiansand/Inntaksleder

kjeld.christian.fjeldvig@humananorge.no952 79 549

Linda Andersen

Institusjonsleder barnevern Nord

linda.andersen@humananorge.no473 70 815