Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

TKH - Terapeutisk Konflikthåndtering

TKH er et verktøy som setter personalet i stand til å håndtere utageringsproblematikk. Det kan beskrives som målrettet arbeid for å sette miljøpersonalet i stand til å ivareta både aktuell voldsutøvers, andre beboeres og personalets egen sikkerhet på en terapeutisk måte (Knutsen 2011).

Sentrale aspekter i dette er:

  • En forståelse av vold og utageringsproblematikk
  • Personalets egen refleksivitet til seg selv
  • Praktisk trening
  • Stadig pågående utviklingsarbeid

Videre er forebyggingsarbeidet sentralt, både på holdningsnivå og i den praktiske tilretteleggingen av miljøterapien. Forebyggingsarbeidet kan utgjøre en vesentlig forskjell i møte med slike utfordringer (Jfr. rettighetsforskriften).

For å kunne møte trussel - og voldsproblematikk, er det viktig å ha noen perspektiver om hva dette er, eller kan være. Det er viktig å forsøke å se hva som kan ligge bak en voldshandling for å møte situasjonen konstruktivt.

Ofte kan voldsutøvelse komme som et uttrykk for en bakenforliggende og sterk angst eller redsel. Volden kan også kommunisere en indre smerte. Det kan da være hensiktsmessig å spørre seg selv: "Hvilken smerte forsøker det traumatiserte barnet/ungdommen å uttrykke nå?", istedenfor bare å se atferden som en "dårlig handling" (Per Isdal 2000). Det blir da viktig å kommunisere med barnet/ungdommen i situasjonen, og å bekrefte smerten. Like fullt er det viktig å håndtere adferden slik at barnet/ungdommen ikke skader noen, for så kognitivt å bearbeide situasjonen i ettertid.