Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Terapeutisk omsorg og tilknytningsproblematikk

Når problemet er tilknytningsproblematikk og relasjonsskader

Barn og unge som opplever omsorgssvikt i sine første leveår, står i fare for å utvikle tilknytningsskader. I sitt samspill med nære omsorgspersoner, har ikke barnet opplevd å bli sett og forstått på egne behov. Dette påvirker barnets antagelser om egenverdi, hvordan han eller hun bør forholde seg til omverdenen og i relasjoner med andre. Når barnet opplever at deres negative antagelser bekreftes, blir disse generalisert og opptrer som en indre arbeidsmodell for barnet.

Denne indre arbeidsmodellen er preget av mistillit til andre, utrygghet og en følelse av å ikke passe inn eller være verd å elske. Skader som skjer i den første fasen i livet, påvirker den påfølgende sosiale og kognitive utviklingen, dermed får man en skjevutvikling.

Behandlingen av tilknytningsskader som har oppstått i barnets to første leveår, er å gi terapeutisk omsorg. Man sørger for en omsorgssituasjon hvor barnet får det som det ikke fikk da skaden fant sted. Man har fokus på nærhet, trygghet og stabilitet. Respons er viktig, man setter ord på opplevelser og følelser, man intoner seg følelsesmessig og bekrefter barnet, vektlegger tosomhet og intersubjektivitet.

De voksne er tålmodige og tåler de følelsene barnet viser. De støtter barnet når det våger å utforske noe. Det er viktig at man holder ut. Og, når barnet handler i tråd med sin indre arbeidsmodell og avviser grunnet sin usikkerhet, så forstår man hva dette er et uttrykk for og viser at man fortsatt ønsker å være i relasjonen.

Slik jobber vi

Vi jobber med at barnet i sitt møte med de trygge voksne skal oppleve at det ER verd å elske, verd å bruke tid på, at hans eller hennes stemme ER verd å lytte til, og at de voksne TÅLER barnets uttrykksform – også når det fremstår som både skremmende og avvisende. Ved på denne måten å gi barnet gjentatte nye positive tilknytningserfaringer, kan den indre arbeidsmodellen endres over tid, og barnet vil kunne tørre å gi seg hen/knytte seg til personer.