Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Det skal være god kontakt mellom de ulike arenaene ungdommene oppholder seg på. Vi erfarer at det som skjer på én arena som regel påvirker det som skjer på andre arenaer.

Derfor er det sosiale nettverket så viktig

Vi ser det som naturlig at ungdommens familier involveres både før, under og etter institusjonsoppholdet, så sant det ikke er grunner som taler imot det. Vi prøver også å finne andre ressurspersoner i nettverket som er viktige for ungdommen. Det er mange som har viktig kunnskap om ungdommen, kunnskap som bør legges til grunn i vårt miljøterapeutiske arbeid.

Humana barnevern har regelmessig kontakt med foresatte og nær familie, og vi følger tett opp ved hjemreiser. Ved familiesamvær i vår regi, legger vi gjerne til rette for aktiviteter som skaper relasjoner. Vi bidrar og rettleder ved behov, noe som kan være med på å hjelpe familien med å øve opp sin kompetanse på samhandling og samvær, og å styrke forholdet dem imellom

I det sosiale nettverksarbeidet er det viktig med god kontakt mellom for eksempel skole, fritidsorganisasjoner, venner og foresatte. Det samme gjelder i det profesjonelle nettverksarbeidet, hvor vi ønsker en god kontakt og dialog mellom PPT, skole, BUP, fastlege, barneverntjeneste, BUFETAT med flere. Her har vi et særlig fokus på å få til en felles forståelse av barnet og barnets behov. Vi inviterer gjerne andre deler av det profesjonelle nettverket med på opplæring, kursing og veiledning, slik at vi lettere får en felles forståelse for de oppgavene vi sammen skal løse.

Vil du vite mer?

Kamilla Fosse Institusjonsleder Barnevern Arendal 913 80 661