Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Familie- og nettverksarbeid

Vi benytter blant annet genogram/familie-tre, nettverkskart og livslinje som verktøy for å kartlegge og bli kjent med de unge og deres familie og nettverk.

Vi tilbyr foresatte til unge som bor hos oss samtale minimum en gang per uke for å spørre om deres erfaringer, snakke om oppholdet i avdelingen og planlegge hjemreiser så sant vedtak om plassering ikke tilsier noe annet.

Vi er opptatt av at våre unge skal ha et pro-sosialt nettverk, skole- og fritidsoppfølging står derfor sentralt i vårt arbeid.

Derfor er det sosiale nettverket så viktig

Vi ser det som naturlig at ungdommens familier involveres både før, under og etter institusjonsoppholdet, så sant det ikke er grunner som taler imot det. Vi prøver også å finne andre ressurspersoner i nettverket som er viktige for ungdommen. Det er mange som har viktig kunnskap om ungdommen, kunnskap som bør legges til grunn i vårt miljøterapeutiske arbeid.

Humana barnevern har regelmessig kontakt med foresatte og nær familie, og vi følger tett opp ved hjemreiser. Ved familiesamvær i vår regi, legger vi gjerne til rette for aktiviteter som skaper relasjoner. Vi bidrar og rettleder ved behov, noe som kan være med på å hjelpe familien med å øve opp sin kompetanse på samhandling og samvær, og å styrke forholdet dem imellom

I det sosiale nettverksarbeidet er det viktig med god kontakt mellom for eksempel skole, fritidsorganisasjoner, venner og foresatte. Det samme gjelder i det profesjonelle nettverksarbeidet, hvor vi ønsker en god kontakt og dialog mellom PPT, skole, BUP, fastlege, barneverntjeneste, BUFETAT med flere. Her har vi et særlig fokus på å få til en felles forståelse av barnet og barnets behov. Vi inviterer gjerne andre deler av det profesjonelle nettverket med på opplæring, kursing og veiledning, slik at vi lettere får en felles forståelse for de oppgavene vi sammen skal løse.