Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

KAT - Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og unge fokuserer på den unges atferd og kognisjoner. Ferdighetstreningen skal bidra til at den unge lærer mer om tanker og følelser, og om hvordan dysfunksjonell tenkning påvirker atferd.

Den unges atferd forstås ut fra det som hender før, og det som hender etter, et atferdsuttrykk. For den første atferden gjøres funksjonelle analyser, som leder til hypoteser som senere kan prøves ut i behandlingen. Vi tar alltid utgangspunkt i at atferden har en funksjon når den utføres, og det er denne funksjonen vi skal forsøke å forstå.

Gjennom forståelsen kan vi støtte den unge gjennom prosessen med å lære seg mer om sitt eget atferdsmønster og hvordan han/ hun kan forhindre at uønsket atferd gjentar seg. Ferdighetstrening er en sentral komponent, hvor både innlæring av strategier for problemløsning og avspenningsteknikker inngår.

I KAT fokuserer man også på å forstå hvordan tanker oppstår, hvordan følelser interagerer med tankene og hvordan dette igjen påvirker hva man gjør, tenker og føler. En viktig del av å forstå hvorfor man tenker og føler som man gjør, er å lære seg å bli oppmerksom på hvordan man tolker de situasjoner man befinner seg i, og hvordan disse tolkningene siden styrer hva man tenker, kjenner og gjør. Dette lærer den unge seg gjennom å gjøre kjedeanalyser samme med en ansatt.

Gjennom ferdighetstrening skal den unge få hjelp til å foreta funksjonelle analyser for å lære seg å se, kartlegge, forstå og å bli bevisst sin atferd og de valg han/hun gjør, og som leder frem til risikosituasjoner.

For å nå disse målene anvender vi flere ulike KAT-intervensjoner:

  • Tanke-følelse-handling/atferdstriangel – å lære den unge at en atferd består av flere ulike steg. Slik lærer de unge å gjennomføre funksjonelle konsekvensanalyser av hva som har hendt, og bli bevisste på at de alltid har et valg.
  • Til tanke, følelse, handling tilkommer også senere i behandlingen antecedenter, det som skjer forut for en situasjon. Vi snakker med de unge om både ytre og indre triggere, og om andre sårbarheter som kan påvirke en situasjon. I samarbeid med den unge kartlegges også gjeldende konsekvenser på kort og på lang sikt for «min selvrespekt», «mine relasjoner» og «mitt mål».
  • Bruk av rollespill, dukker, Whiteboard, bilder, filmer, filmklipp samt bruk av følelses- og dilemmakort.
  • Eksponeringsteknikker. Noen av våre unge har problemer med ulike typer unnvikelsesatferd og skam. Eksponering anvendes både in-vivo og imaginært ved behov.
  • Registeringer av tanker og atferd mellom samtaler.
  • Hjemmeoppgaver før in-vivo-eksponering, for eksempel i forbindelse med vanskelige situasjoner eller for å trene på nye ferdigheter.