1. Start
  2. Barnevern
  3. Behandling til barn og unge med skadelig seksuell atferd
två händer som håller i en kopp med humanalogga på

Behandling til barn og unge med skadelig seksuell atferd

Barn og unge som utøver skadelig seksuell atferd utgjør et samfunnsproblem og en betydelig utfordring for folkehelsen. Vårt ønske er å bidra til at disse barna får hjelp og oppfølging slik at de kan utvikle en sunn seksualitet.

Hvem er tjenestene for?

Humana tilbyr institusjonsbehandling for barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA). Med dette mener vi handlinger som innebærer seksuell atferd hos barn og unge som ikke er naturlig i forhold til alder, og som kan være skadelig for dem selv og andre. Målgruppen for tjenestene er unge fra 13-18 år, som trenger omfattende hjelp for sine vansker. Behandlingsinstitusjonen ligger i Trondheim og tar inntak med hjemmel i bvl. §§ 6-1, 6-2 og § 4-4 når intensjonen er langvarig plassering.

Metodene vi bruker

Behandlingen bygger på evidensbaserte metoder, med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (KAT), dialektisk atferdsterapi (DBT), miljøterapi og traumebevisst omsorg (TBO). Lenke til et annet nettsted. Avdelingens innretning i forhold til målgruppen, både hva gjelder omsorg, trygghet og tiltak for de SSA-spesifikke problemene er i tråd med de anbefalinger som nasjonale og internasjonale fagmiljøer gir. Metodene oppdateres jevnlig etter ny kunnskap og forskning på området.

Slik jobber vi

Behandlingen til den unge med skadelig seksuell atferd inneholder:

  • Utredning
  • Individuell samtaleterapi
  • Undervisning om kropp og seksualitet
  • Ferdighetstrening (dialektisk atferdsterapi)
  • Miljøterapi
  • Familiearbeid
  • Gjenopprettende prosesser

Tiltakene har som siktemål at den unge lærer seg å forstå sin egen atferd, og ut fra dette være i stand til å utvikle strategier for å hindre tilbakefall til seksuelle overgrep. Det overgripende målet med behandlingen er å hjelpe den unge til å utvikle en sunn seksualitet. Behandlingen tilpasses den enkelte ut ifra en grundig utredning, sett opp imot den unges behov, risiko og mottakelighet. Institusjonen er bemannet med personal med spesifikk opplæring og trening i miljøterapi for barn og unge med skadelig seksuell atferd. Det vektlegges et tett og nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten for å sikre at den unge får nødvendig utredning og behandling.

Kontakt oss

Barnevern region Midt

Kine Elvrum | Fag- og behandlingsansvarlig SSA
Telefon: 936 43 969
kine.elvrum@humananorge.no

Åse Kolstad | Institusjonsleder
Telefon: 958 50 304
aase.kolstad@humananorge.no